Serbske šulske towaristwo z.t.

Shutterstock.com - Lyubov Kobyakova

Serbskorěcne materialije a ideje za praksu

Serbske šulske towaristwo z.t. Logo

Pójźćo z nami na dyrdakojstwo

Rěcne zamóžnosći pśez komunikaciju wuwijaś

Pśiswójenje rěcy jo wobšyrny proces, kenž se aktiwnje a pasiwnje wótměwa. W danem starstwje a wótpowědnem wuwiśowem stawje góleśa se to kšac pó kšacu wuwija. Pśez imitaciju rěcnych pśikładow, pśinaroźone pšawidłowe rozměśe (intuitiwne a njewědobne pśiswójenje rěcy) a se wóspjetujuce jadnanja z rěcnym pśewóźowanim se góle aktiwnje rěc pśiswójujo. Interakcije a zwězanje rěcy z konkretnym jadnanim pógnuwaju góle pśiběrajucy nawuknjone aktiwnje nałožowaś. Materialije na toś tom web-boku su se wótpowědnje zestajili, se stawnje rozšyrjaju a deje rěc zaměrnje spěchowaś. Z graśimi, tšojeńkami, basnjami, eksperimentami a spiwami se wšykne zmysły pózbuźuju. Pśi jich nałožowanju dojźo k imitaciji, pšawe wugronjenja pśiběraju a góle rěcnje aktiwnje jadna. W interakcijach se rozšyrjaju rěcne zamóžnosći a šykownosći. Z how pśedlažecymi materialijami, grajnymi idejami a nadawkami comy wuwiśe rěcneje zamóžnosći pódpěraś. Materialije su zapołožone do temow, kenž póchadaju ze žywjeńskego swěta źiśi. Pśiswójenje wobšyrnego słowoskłada móžo se na pśikład póstarcyś, gaž se tematiski orientěrowane projekty pśez wěcej dnjow abo tyźenjow pśewjedu. Ako pomoc mógu se tek wužywaś słowne lisćiny, kenž se na wótpowědujucych temach w zakładnej šuli orientěruju. Ze słownymi lisćinami mógu wótkubłaŕki, wótkubłarje a teke starjejše źiśi we wažnej fazy pśiswójenja rěcy pódpěrujucy pśewóźiś. Lisćiny su tematiski rědowane, tak až móžo se na góźby ze žywjeńskego swěta źiśi nawězaś a słowoskład źiśi se w zmysłapołnych kontekstach rozšyriś.

Spěchowanje cełkownego wuwiśa w pśedšulskem casu

Źiśi nawuknu rěc

pśez pógibowanje
pśez rěc a komunikaciju
pśez socialne emotionelne kompetency a kulturelne kubłanje
pśez musizk- estetiske kubłanje
žywjeńske wašnje a derjeměśe
z konzentraciju a spomnjeśom
pśez pśirodowědu

K materialijam

Źěłowy stał

01.04.2021 Zwei weitere Wimmelbilder, noch ohne Tonaufnahmen sind eingestellt

01.08.2020 Drei weitere Märchen gehen online

01.06.2020 Sechs “bajki pó Grimmojc bratšoma”gehen online

Start 15.04.2020 Idee – Entwicklung zum Projekt “bajki pó Grimmojc bratšoma”

Auch über Sprachnachricht von Ludmila Budarjowa (Über E mail und andere Netzwerke)


Źěłowy stał

für Oktober 2021 Drei weitere Märchen werden online gestellt

für Oktober2021 Die Seite wird als APP zur Verfügung stehen. Viele Angebote stehen so auch offline zur Verfügung

Ende September Ein Wimmelbild “Im Haus” wird noch ohne Tonaufnahmen eingestellt

Mitte Oktober Die Suchfunktion funktioniert für die gesamte Seite