Serbske šulske towaristwo z.t.

Shutterstock.com - Lyubov Kobyakova

Serbskorěcne materialije a ideje za praksu

Serbske šulske towaristwo z.t. Logo

Rěcne zamóžnosći pśez komunikaciju wuwijaś

Pśiswójenje rěcy jo wobšyrny proces, kenž se aktiwnje a pasiwnje wótměwa. W danem starstwje a wótpowědnem wuwiśowem stawje góleśa se to kšac pó kšacu wuwija. Pśez imitaciju rěcnych pśikładow, pśinaroźone pšawidłowe rozměśe (intuitiwne a njewědobne pśiswójenje rěcy) a se wóspjetujuce jadnanja z rěcnym pśewóźowanim se góle aktiwnje rěc pśiswójujo. Interakcije a zwězanje rěcy z konkretnym jadnanim pógnuwaju góle pśiběrajucy nawuknjone aktiwnje nałožowaś. Materialije na toś tom web-boku su se wótpowědnje zestajili, se stawnje rozšyrjaju a deje rěc zaměrnje spěchowaś. Z graśimi, tšojeńkami, basnjami, eksperimentami a spiwami se wšykne zmysła pózbuźuju. Pśi jich nałožowanju dojźo k imitaciji, pšawe wugronjenja pśiběraju a góle rěcnje aktiwnje jadna. W interakcijach se rozšyrjaju rěcne zamóžnosći a šykownosći. Z how pśedlažecymi materialijami, grajnymi idejami a nadawkami comy wuwiśe rěcneje zamóžnosći pódpěraś. Materialije su zapołožone do temow, kenž póchadaju ze žywjeńskego swěta źiśi. Pśiswójenje wobšyrnego słowoskłada móžo se na pśikład póstarcyś, gaž se tematiski orientěrowane projekty pśez wěcej dnjow abo tyźenjow pśewjedu. Ako pomoc mógu se tek wužywaś słowne lisćiny, kenž se na wótpowědujucych temach w zakładnej šuli orientěruju. Ze słownymi lisćinami mógu wótkubłaŕki, wótkubłarje a teke starše źiśi we wažnej fazy pśiswójenja rěcy pódpěrujucy pśewóźiś. Lisćiny su tematiski rědowane, tak až móžo se na góźby ze žywjeńskego swěta źiśi nawězaś a słowoskład źiśi se w zmysłapołnych kontekstach rozšyriś.

Spěchowanje cełkownego wuwiśa w pśedšulskem casu

Źiśi nawuknu rěc

grajkajucy a z wjaselim

Shutterstock.com - Oksana Kuzmina

ze wšyknymi zmysłami

Shutterstock.com - Serhiy Kobyakov

z motiwaciju a zajmom

Shutterstock.com - OnlyZoia

pśez pógibowanje a aktiwitu

Shutterstock.com - Vitalii Smulskyi

Pójźćo z nami na dyrdakojstwo

K materialijam

Źěłowy stał

Oktober - Dezember Bearbeitung der Wimmelbilder und Aufnahme der Kinderstimmen innsorbisch wendischer Sprache im RBB

13.03.2020 Entscheidung für www.dyrdakojstwo.de – parallel laufend zu www.dyrdomdej.de

07.04.2020 Online Start und Weiterleiten der Informationen über www.dyrdakojstwo.de (auch über Sprachnachricht von Ludmila Budarjowa)

01.06.2020 Sechs “bajki pó Grimmojc bratšoma” gehen online