Serbske šulske towaristwo z.t.
Licbowa droga: Młogosći pśirědowaś

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga: „Licbowu drogu zeznaś“

pśedłoga z dypkami k wuśišćanju

krepowy bant (Kreppband)

kopěrowańska předłoga z dypkami

tejzku za dypki


Pśigótowanje

Licbowe wobraze kšuśe na zemi pśicyniś, tak až źiśi se njewobsunu (nicht ausrutschen). Pśedłogu z dypkami wěcej razow wuśišćaś a laminěrowaś abo na kšutu papu nalipnuś.


Pśispomnjeśe

Źiśi młogosći bźez strukturow na jadno póglědnjenje jano až do cyfry 4 abo 5 simultanje malsnje wopśimjeju, to groni bźez wótlicenja. Wětše młogosći muse se tak zwobrazniś, až toś te z wěcej mjeńšych źělow wobstoje. Źiśi, kenž chapjaju struktury młogosćow wopśimjeś (erfassen), njedeje pózdźej raz wšykne młogosćowe elementy jadnotliwje licyś, ale mógu licbu pón ze wšakich źělnych młogosćow natwariś. Toś to spóznaśe (Wahrnehmung) młogosćow jo za wobšyrne licbowe rozměśe notne a jo wažne wuměnjenje za pózdźejše licenje w prědnem lětniku.


Pśewjeźenje

Toś to graśe móžośo pśewjasć, gaž su wšykne źiśi licbowu drogu zeznali. Pśi tom zwucowanju źo wó to, až kładu źiśi małe pśedmjaty (Gegenstände) k licbam, tak až se kšac pó kšacu młogosćowe rozměśe (Mengenverständnis) wuwija.


Dypki pśirědowaś

Nejpjerwjej pśirěduju źiśi póstajonej młogosći sada na licbowej kórśe wótpowědnu młogosć dypkow, z tym až wótpowědnu licbu dypkow nalěwo pódla licboweje kórty połožyju. Za licbu 1 daju jaden dypk, za licbu 2 dwa dypka, za licbu 3 tśi dypki atd. Pó tom pśi kuždej licbje dypki hyšći raz zgromadnje nalicćo: Licba 4 ma jaden, dwa, tśi, styri dypki. Napominajśo pśi kuždej licbje jadno góle pśi zgromadnem licenju z palcom na jadnotliwe dypki pokazaś a tejerownosći sobu licyś. Dokulaž źiśi dypki bźez struktury wótpołožyju, je tak rědujśo, až jo pśiběrajuca młogosć wót licby k licbje spóznaś. Pšašajśo źiśi: Źo jo nejwěcej dypkow? Źo jo nejmjenjej dypkow? Źo stej dwa dypka? Źo jo pěś dypkow? Źo su styri wišnje? atd.


Pśedmjaty pśirědowaś

Pó tom napominajśo źiśi za dalšnymi małymi pśedmjatami w rumje pytaś a je na pšawy bok pódla licbowych wobrazow scyniś. Glědajśo na to, až pśirěduju źiśi samske wěcy k wótpowědnej licbje, na pśikład styri kóstki abo pěś klockow. Na kóńcu se hyšći raz wšykne pśedmjaty zgromadnje pśelicyju: Licba 3 ma jaden, dwa tśi kóstki atd. Napominajśo pśi kuždej licbje jadno góle pśi zgromadnem licenju z palcom na jadnotliwe pśedmjaty pokazaś a tejerownosći sobu licyś.


sad a zelenina
Licbowa droga: Młogosći pśirědowaś

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga: „Licbowu drogu zeznaś“

pśedłoga z dypkami k wuśišćanju

krepowy bant (Kreppband)

kopěrowańska předłoga z dypkami

tejzku za dypki


Pśigótowanje

Licbowe wobraze kšuśe na zemi pśicyniś, tak až źiśi se njewobsunu (nicht ausrutschen). Pśedłogu z dypkami wěcej razow wuśišćaś a laminěrowaś abo na kšutu papu nalipnuś.


Pśispomnjeśe

Źiśi młogosći bźez strukturow na jadno póglědnjenje jano až do cyfry 4 abo 5 simultanje malsnje wopśimjeju, to groni bźez wótlicenja. Wětše młogosći muse se tak zwobrazniś, až toś te z wěcej mjeńšych źělow wobstoje. Źiśi, kenž chapjaju struktury młogosćow wopśimjeś (erfassen), njedeje pózdźej raz wšykne młogosćowe elementy jadnotliwje licyś, ale mógu licbu pón ze wšakich źělnych młogosćow natwariś. Toś to spóznaśe (Wahrnehmung) młogosćow jo za wobšyrne licbowe rozměśe notne a jo wažne wuměnjenje za pózdźejše licenje w prědnem lětniku.


Pśewjeźenje

Toś to graśe móžośo pśewjasć, gaž su wšykne źiśi licbowu drogu zeznali. Pśi tom zwucowanju źo wó to, až kładu źiśi małe pśedmjaty (Gegenstände) k licbam, tak až se kšac pó kšacu młogosćowe rozměśe (Mengenverständnis) wuwija.


Dypki pśirědowaś

Nejpjerwjej pśirěduju źiśi póstajonej młogosći sada na licbowej kórśe wótpowědnu młogosć dypkow, z tym až wótpowědnu licbu dypkow nalěwo pódla licboweje kórty połožyju. Za licbu 1 daju jaden dypk, za licbu 2 dwa dypka, za licbu 3 tśi dypki atd. Pó tom pśi kuždej licbje dypki hyšći raz zgromadnje nalicćo: Licba 4 ma jaden, dwa, tśi, styri dypki. Napominajśo pśi kuždej licbje jadno góle pśi zgromadnem licenju z palcom na jadnotliwe dypki pokazaś a tejerownosći sobu licyś. Dokulaž źiśi dypki bźez struktury wótpołožyju, je tak rědujśo, až jo pśiběrajuca młogosć wót licby k licbje spóznaś. Pšašajśo źiśi: Źo jo nejwěcej dypkow? Źo jo nejmjenjej dypkow? Źo stej dwa dypka? Źo jo pěś dypkow? Źo su styri wišnje? atd.


Pśedmjaty pśirědowaś

Pó tom napominajśo źiśi za dalšnymi małymi pśedmjatami w rumje pytaś a je na pšawy bok pódla licbowych wobrazow scyniś. Glědajśo na to, až pśirěduju źiśi samske wěcy k wótpowědnej licbje, na pśikład styri kóstki abo pěś klockow. Na kóńcu se hyšći raz wšykne pśedmjaty zgromadnje pśelicyju: Licba 3 ma jaden, dwa tśi kóstki atd. Napominajśo pśi kuždej licbje jadno góle pśi zgromadnem licenju z palcom na jadnotliwe pśedmjaty pokazaś a tejerownosći sobu licyś.


sad a zelenina