Serbske šulske towaristwo z.t.

Impresum


Serbske šulske towaristwo z.t.

Postowe naměsto 2

02625 Budyšyn


Telefon (03591) 550216

faks (03591) 550220


info@sorbischer-schulverein.de

www.dyrdakojstwo.de

Šćit datow pśi nawězanju kontakta: DatenschutzerklärungSpěchowane wót Załožby za serbski lud, kotaraž dostawa lětnje płaśonki z dankowych srědkow na zakłaźe góspodarskich planow, wobzamknjonych wót zapósłancow Zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborskeje a Sakskego krajnego sejma.


Ilustracije

Gudrun Lenz,

Martina Burkhart-Vollhardt


Programěrowanje

Feliks Scholze,

Adrian Zimmermann


Redakciska zagronitosć & awtorske pšawa


Redakcisku zagronitosć za internetowu prezentaciju

ma Serbske šulske towaristwo z.t. Layout, wugótowanje a fota su z awtorskim pšawom šćitane, rowno tak redakcionelne pśinoski. Dalšne wužywanje a rozmnoženje stej jano za priwatne zaměry dowólonej. Změny njejsu dowólene. Směju se jano z pśizwólenim wobgóspodarjowarja zjawnje wužywaś. Pokazki a naraźenja pótrjerfjece wudopołnjenje a korektury wopśimjeśa našeje strony pósrědniśo pšosym na adresu: info@sorbischer-schulverein.de.


Wuzamknjenje rukowanja


1. Wopśimjeśe online-póbitowanja

Serbske šulske towaristwo z.t. njegarantěrujo za aktualnosć, korektnosć, dopołnosć abo kwalitu póruconych informacijow. Pominanja rukowanja glědajucy na awtora, kotarež se na škódu materielnego abo ideelnego znamjenja póśěguju a kenž su z wužywanja abo njewužywanja póbitowanych informacijow resp. z wužywanja njepšawych a njedopołnych informacijow nastali, su zasadnje wuzamknjone, jo-lic se awtoroju njamóžo dopokazaś wina na zakłaźe zaměrnego a gropnje zwjeršnego jadnanja. Wšykne póbitowanja su dobrowólne a njezawězujuce. Serbske šulske towaristwo z.t. sebje wuraznje wobchowajo pšawo, źěle stronow abo cełkowne póbitowanje bźez wósebnego pśipowěźenja změniś, wudopołniś, wótpóraś abo wózjawjenje na wěsty cas abo docełego slědk śěgnuś.


2. Pokazki k wužywanju eksternych linkow

Wótpowědujucy § 5 wótr. 1 Kazni wó telesłužbach (Teledienstegesetz – TDG) jo Serbske šulske towaristwo z.t. za „swójske wopśimjeśa“ ako póbitowaŕ wopśimjeśa (Content provider) zagronity. Z pokazkami na dalšne žrědła (Querverweise) rozšyrjamy spektrum swójogo póbitowanja. Z tym Wam Serbske šulske towaristwo z.t. „cuze wopśimjeśa“ spśistupnijo. Za nje jo Serbske šulske towaristwo z.t. jano pótom zagronite, gaž wó nich (pótakem teke wó móžnem njekazniskem resp. pókuśeńskem wopśimjeśu) wě a jo-lic jomu techniski móžne, až jich wužywanju zadora (§ 5 wotr. 2 TDG). Pśi zapśimjeśu linkow jo Serbske šulske towaristwo z.t. se wě cuze wopśimjeśa na to pśekontrolěrowało, lěc móžo jomu z nich ciwilnopšawniska abo pókuśeńskopšawniska zagronitosć nastaś. Ale pokazki na dalšne žrědła su dynamiskego charaktera. Kazń wó telesłužbach pak Serbske šulske towarstwo z.t. njezawězujo, aby cuze wopśimjeśa wobstawnje na změny pśekontrolěrowało. Zgónijo-lic Serbske šulske towaristwo z.t. wó tom, až konkretne pórucenja, na kótarež pokazujo, ciwilno- abo pókuśeńskopšawnisku zagronitosć wustatkuju, pótom pokazku na toś to wopśimjeśe wótpórajo, jo-lic to techniski móžne a se zastupowaś dajo.


3. Pokazki a dalšne žrědła w interneśe

W zwisku z direktnymi abo indirektnymi pokazkami na cuze internetowe strony („linki“), kótarež su zwenka zagronitosći awtora, by zawězk rukowanja jano pótom nastał, gaž awtor wopśimjeśe znajo, ma-lic technisku móžnosć a jo-lic to techniski pśiśpiwajobne, až jich wužywanju w paźe njekazniskego wopśimjeśa zadora. Awtor toś wuraznje deklarěrujo, až su pokazki na druge žrědła za cas wózjawjenja strony bźez ilegalnych wopśimjeśow. Awtor njama žeden wliw na něntajšne a pśichodne wugótowanje a na wopśimjeśe ako dalšne žrědło pódanych stronow. Z toś teje pśicyny se how wuraznje distancěrujo wót wopśimjeśa wšych ako dalšne žrědło pódanych internetowych stronow, kótarež su se pó wózjawjenju swójskeje strony změnili. Toś to zwěsćenje płaśi za wšykne we wobłuku swójskeho internetowego pórucenja pódanych linkow a pokazkow ako teke za cuze zapisy w góstnych knigłach, diskusijnem forumje a dopisowaŕskich lisćinach, kótarež jo awtor zarědował. Za ilegalne, njekorektne abo njedopołne wopśimjeśa a pśedewšym za škódu, kótaraž z wužywanja abo njewužywanja pó toś tej droze pódanych informacijow nastanjo, rukujo jano póbitowaŕ strony, na kótaruž se ako dalšne žrědło pokazujo, nic pak ten, kótaryž z linkom na wěste wózjawjenje jano pokazujo.


4. Awtorske pšawa a pšawo wóznamjenjenja

Awtor (Serbske šulske towaristwo z.t.) so procujo, aby we wšych publikacijach na awtorske pšawa za wužywane grafiki, zukowe dokumenty, wideosekwence a teksty źiwało resp. swójske grafiki, zukowe dokumenty, wideosekwence a teksty abo grafiki, zukowe dokumenty, wideosekwence a teksty bźez licence wužywało. Za wšykne w internetowem póbitowanju pomjenjone a ewtl. pśez tśeśich šćitane marki a znamjenja wórow płaśe njewobgranicowano póstajenja wótpowědujucego pšawa wóznamjenjenja a pšawa wobsejźeństwa pótrjefjonego zapisanego mějarja. Jano z pomjenjowanja njegóźi se wótwóźiś, až njejo marka z pšawom tśeśego šćitana! Copyright za wózjawjene a wót awtora samego zgótowane objekty wobchowajo sebje awtor stronow. Rozmnoženje abo wužywanje takich grafikow, zukowych dokumentow, wideosekwence a tekstow w dalšnych elektroniskich abo śišćanych publikacijach njejstej bźez wuraznego pśigłosowanja awtora dowólonej.


5. Pšawniska gódnota toś togo wuzamknjenja rukowanja

Toś to wuzamknjenje rukowanja ma se ako źěl internetowego póbitowanja woglědowaś, z kótaregož sem se na toś tu stronu pokazujo. Njewótpowěduju-lic źěle tóś togo teksta abo jadnotliwe formulacije płaśacej kazni resp. njewótpowěduju-lic jomu dopołnje, njepótrjefijo to tamne źěle dokumenta w jich wopśimjeśu a płaśiwosći.