Serbske šulske towaristwo z.t.
Symetrijowy memo

download na kóńcu teksta


Materialije

kopěrowańska pśedłoga

pódkładk z filca (tak mógu se kórtki lěpjej do ruki wześ)


Wobrazowe kórtki

módry zec, žołty pulower, cerwjena bluza, módre zgło, zeleny pulower, bruny kamzol abo płašć, žołtu kóšulu, zelena suknja, módry šal, cerwjene rubiško, carny bruslac (Weste), carna mucha, módry kłobyk, zelena šapka, cerwjeny bublink, cerwjena bryla, žołty anorak, bruna drastwina spižka


Pśigótowanje

Pśedłogu na kšuśejšu papjeru wuśišćaś abo laminěrowaś a kórtki wurězaś.


Pśispomnjenje

Nas wobdawaju wšednje symetriske formy a figury, śěła (Körper) abo rědy: wiźimy to pla zwěrjetow, luźi, rostlinow a twarjenjow. Estetiku a rědnosć toś tych symetriskich formow južo wjelgin małe źiśi mjenjej abo wěcej zbadaju a je napódobnjuju, což spóznawamy w tom, gaž na pśikład z klockami wuměłske twarjeńka twarje. Z toś tym memom źiśi zwěsćiju, až se góźi kuždy drastwowy źěl srjejźi złožyś a zasej dokradnje zescynjaś. Lěwy a pšawy bok drastwinego źěla stej pótakem jadnakej, to groni symetriskej.

Mimo togo treněruju źiśi swójo spomnjeśe a dokradne wobglědanje kórtkow spěchujo jich wizuelne zawupytnjenje. Gaž wóni drastwine źěle a wótpowědne barwy pomjeniju, se teke jich słowoskład skšuśijo.


Pśewjeźenje

Dwě góleśi abo wěcej źiśi graju gromaźe. Wóni kórtki měšaju a scyniju je z wobrazkom dołoj do tśich rědow na blido. Prědne góle, kenž graśe zachopijo, wobrośijo dwě kórtce a głosnje groni, co na nima wiźi: módry zec a módry zec. Jo-lic se źěla gromaźe góźitej, smějo se grajaŕ kórtce wobchowaś. Wón scynijo jej pódla sebje, tak až wiźi drastwinej źěla gromadu lažecej, a smějo něnt dalšnej dwě kórtce wobrośiś. Jo-lic drastwinej źěla na kórtkoma gromadu njesłušatej, grajaŕ kórtce z wobrazkom dołoj zasej slědk scynijo. Něnt jo pśiduce góle na rěźe. Kótare góle ma na kóńcu nejwěcej drastwinych źělow?


barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Symetrijowy memo

download na kóńcu teksta


Materialije

kopěrowańska pśedłoga

pódkładk z filca (tak mógu se kórtki lěpjej do ruki wześ)


Wobrazowe kórtki

módry zec, žołty pulower, cerwjena bluza, módre zgło, zeleny pulower, bruny kamzol abo płašć, žołtu kóšulu, zelena suknja, módry šal, cerwjene rubiško, carny bruslac (Weste), carna mucha, módry kłobyk, zelena šapka, cerwjeny bublink, cerwjena bryla, žołty anorak, bruna drastwina spižka


Pśigótowanje

Pśedłogu na kšuśejšu papjeru wuśišćaś abo laminěrowaś a kórtki wurězaś.


Pśispomnjenje

Nas wobdawaju wšednje symetriske formy a figury, śěła (Körper) abo rědy: wiźimy to pla zwěrjetow, luźi, rostlinow a twarjenjow. Estetiku a rědnosć toś tych symetriskich formow južo wjelgin małe źiśi mjenjej abo wěcej zbadaju a je napódobnjuju, což spóznawamy w tom, gaž na pśikład z klockami wuměłske twarjeńka twarje. Z toś tym memom źiśi zwěsćiju, až se góźi kuždy drastwowy źěl srjejźi złožyś a zasej dokradnje zescynjaś. Lěwy a pšawy bok drastwinego źěla stej pótakem jadnakej, to groni symetriskej.

Mimo togo treněruju źiśi swójo spomnjeśe a dokradne wobglědanje kórtkow spěchujo jich wizuelne zawupytnjenje. Gaž wóni drastwine źěle a wótpowědne barwy pomjeniju, se teke jich słowoskład skšuśijo.


Pśewjeźenje

Dwě góleśi abo wěcej źiśi graju gromaźe. Wóni kórtki měšaju a scyniju je z wobrazkom dołoj do tśich rědow na blido. Prědne góle, kenž graśe zachopijo, wobrośijo dwě kórtce a głosnje groni, co na nima wiźi: módry zec a módry zec. Jo-lic se źěla gromaźe góźitej, smějo se grajaŕ kórtce wobchowaś. Wón scynijo jej pódla sebje, tak až wiźi drastwinej źěla gromadu lažecej, a smějo něnt dalšnej dwě kórtce wobrośiś. Jo-lic drastwinej źěla na kórtkoma gromadu njesłušatej, grajaŕ kórtce z wobrazkom dołoj zasej slědk scynijo. Něnt jo pśiduce góle na rěźe. Kótare góle ma na kóńcu nejwěcej drastwinych źělow?


barwy a formy (projekty)