Serbske šulske towaristwo z.t.
Senjowy memo (Schattenmemo)

download na kóńcu teksta


Materialije

kopěrowańska pśedłoga

pódkładk z filca (Filzunterlage) k jadnoremu zwignjenju (Anheben) kórtkow


Wobrazowe kórtki

zeleny krokodil, žołty wuž, zelena žaba, módry papagaj, cerwjeny mjatelik, módra ryba, šera myš, běła kócka, bruny jež, carny pjas, běła kokoš, cerwjena njewjericka


Pśigótowanje

Pśedłogu wuśišćaś, na kšuśejšu papjeru nalipaś abo laminěrowaś a kórtki wurězaś. We fachowych wobchodach dajo tek blankokórty z kšuteje papy we wjelikosći 6 x 6 cm za memograśa, na kótarež mógu se wobraze nalipaś. Toś te kórtki su wjelgin stabilne a dłujko źarže.


Komentar

Ze slědujucym memo treněruju źiśi swójo wizuelne póznawanje z tym, až zwěrjece figury jich senjam pśirěduju. Pśi wizuelnem póznawanju źo wó to, až nawuknu źiśi dokradnje glědaś, se koncentrěrowaś a kakosći ako formu a barwu abo wjelikosć póznaś a rozeznawaś. Spěchowanje wizuelnego póznawanja jo wažne za nawuknjenje cytanja, pisanja, licenja a wšych drugich zamóžnosćow, kenž su za wuspěch w šuli trjebne.

Źiśi, kenž śerpje pód wizuelnym mólenim póznawanja, maju za wětšy źěl śěžkosći pśi póznaśu barwow, pśedmjatow, formow a śělesow (Körpern). Teke pśirownowanje a zarědowanje kakosćow ako mały abo wjeliki, lažki abo śěžki, měki abo twardy napórajo jim śěžkosći. Wizuelne póznawanje dajo se zaměrnje spěchowaś pśez: modelěrowanje (Kneten) formow a figurow z rukoma, zestajenje puzzlow, wumólowanje a kreslenje, wobglědanje wobrazowych kniglickow atd.


Pśewjeźenje

Dwě góleśi abo wěcej źiśi gromaźe graju. Měšaju kórtki a scyniju je z wobrazowym bokom dołoj w tśoch rědach na blido. Prědne góle zachopijo a wobrośijo dwě kórtce. Pomjenijo głosnje wobej kórtce: módra ryba a ryba. Jo-lic se kórtce gromadu makatej, smějo sebje grajaŕ wobej kórtce wobchowaś. Scynijo jej pódla sebje a wobrośijo pśiducej dwě kórtce. Jo-lic wobraza se njemakatej, wobej kórtce zasej wobrośijo a pśiduce góle jo na rěźe. Chto ma na kóńcu nejwěcej zwěrjecych pórikow?


Senjowy memo
barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Senjowy memo (Schattenmemo)

download na kóńcu teksta


Materialije

kopěrowańska pśedłoga

pódkładk z filca (Filzunterlage) k jadnoremu zwignjenju (Anheben) kórtkow


Wobrazowe kórtki

zeleny krokodil, žołty wuž, zelena žaba, módry papagaj, cerwjeny mjatelik, módra ryba, šera myš, běła kócka, bruny jež, carny pjas, běła kokoš, cerwjena njewjericka


Pśigótowanje

Pśedłogu wuśišćaś, na kšuśejšu papjeru nalipaś abo laminěrowaś a kórtki wurězaś. We fachowych wobchodach dajo tek blankokórty z kšuteje papy we wjelikosći 6 x 6 cm za memograśa, na kótarež mógu se wobraze nalipaś. Toś te kórtki su wjelgin stabilne a dłujko źarže.


Komentar

Ze slědujucym memo treněruju źiśi swójo wizuelne póznawanje z tym, až zwěrjece figury jich senjam pśirěduju. Pśi wizuelnem póznawanju źo wó to, až nawuknu źiśi dokradnje glědaś, se koncentrěrowaś a kakosći ako formu a barwu abo wjelikosć póznaś a rozeznawaś. Spěchowanje wizuelnego póznawanja jo wažne za nawuknjenje cytanja, pisanja, licenja a wšych drugich zamóžnosćow, kenž su za wuspěch w šuli trjebne.

Źiśi, kenž śerpje pód wizuelnym mólenim póznawanja, maju za wětšy źěl śěžkosći pśi póznaśu barwow, pśedmjatow, formow a śělesow (Körpern). Teke pśirownowanje a zarědowanje kakosćow ako mały abo wjeliki, lažki abo śěžki, měki abo twardy napórajo jim śěžkosći. Wizuelne póznawanje dajo se zaměrnje spěchowaś pśez: modelěrowanje (Kneten) formow a figurow z rukoma, zestajenje puzzlow, wumólowanje a kreslenje, wobglědanje wobrazowych kniglickow atd.


Pśewjeźenje

Dwě góleśi abo wěcej źiśi gromaźe graju. Měšaju kórtki a scyniju je z wobrazowym bokom dołoj w tśoch rědach na blido. Prědne góle zachopijo a wobrośijo dwě kórtce. Pomjenijo głosnje wobej kórtce: módra ryba a ryba. Jo-lic se kórtce gromadu makatej, smějo sebje grajaŕ wobej kórtce wobchowaś. Scynijo jej pódla sebje a wobrośijo pśiducej dwě kórtce. Jo-lic wobraza se njemakatej, wobej kórtce zasej wobrośijo a pśiduce góle jo na rěźe. Chto ma na kóńcu nejwěcej zwěrjecych pórikow?


Senjowy memo
barwy a formy (projekty)