Serbske šulske towaristwo z.t.
Co jo pód zelenym nopaškom

Materialije

wěcej małych pśedmjatow (Gegenstand) (kulka, bublink (Knopf), legokamušk, kóstka atd.)

tśi nopaški we wšakorakich barwach

tejza (Schachtel)


Pśigótowanje

Wše nopaški a pśedmjaty do tejze scyniś.


Pśispomnjenje

Gaž se źiśi z něcym zaběraju, což jich zajmowanosć njepśejma, se spěšnje wót togo wótwobrośiju. Nejpózdźej w šuli pak se wót nich pomina, až maju teke njelažke wobstojnosći wopśimjeś. Aby se to raźiło (gelingen), trjebaju źiśi dobre spomnjeśe a zamóžnosć, se pśez dlejšy cas koncentrěrowaś móc a se njedaś wót mólenjow wótchyliś. Mimo togo grajo zamóžnosć sebje něco spomjetkowaś móc teke we wšednem dnju źiśi jadnu rolu, gaž muse we wěstem pórěźe jaden nadawk wuwjasć, na pśikład: Źiśo do kupadła, wumyjśo sebje ruce, wucysććo (putzen) sebje zuby a woblacćo sebje pón nocny woblak.


Pśewjeźenje

Nejpjerwjej pomjenjuju źiśi barwu nopaškow a pśedmjaty. Wzejśo toś te z tejzki a dajśo je wokoło. Źiśi wopytaju pśedmjat tak dokradnje (genau) ako móžno wopisaś (barwa, forma, material): Bublink jo kulowaty a ma dwě źěrce. Jo z drjewa. Nopašk jo zeleny a kulowaty.

W prědnej grajnej runźe stajśo dwa nopaška pódla sebje a scyńśo pód kuždy nopašk jaden pśedmjat. Zwigniśo jaden nopašk za drugim. Pokažćo źiśam, co pód nopaškoma lažy. Glědajśo derje a spomjetkujśo sebje (sich merken), co pód nopaškoma lažy.

Pomjenjujśo zgromadnje ze źiśimi wótpowědnu wěc. Pód cerwjenym nopaškom lažy bublink. Pókšyjśo (verdecken) bublink z nopaškom a pótśěsćo (schütteln) jen wěcej razow. Glědajśo na to, až nopašk njezwignjośo. Pód zelenym nopaškom lažy kulka. Pokažćo kulku a pótśěsćo pótom nopašk wěcej razow.

Pśesuwajom nopaški něnto wěcej razow prěki a pódlu. Suwajśo nopaški tśi abo styri raze pómałem prěki a pódlu. Pótom pótśěsćo jaden nopašk a źiśi wopytaju wugódaś, kótary pśedmjat pód nopaškom jo. Co se pód cerwjenym nopaškom chowa? Kužde góle pomjenjujo jadnu wěc, kótaruž se pód nopaškom mysli. Pótom póglědajśo pód njen a wše źiśi, kenž su pšawje wótegronili, zwignu swóju ruku.

W pśiducej runźe pśistajśo dalšny nopašk, tak až něnto tśi nopaški pódla sebje stoje. Scyńśo jaden pśedmjat pód toś ten nopašk. Wěcy pód tamnyma nopaškoma wóstajśo lažece. Zwigniśo jaden nopašk pó drugem a pomjenjujśo zgromadnje ze źiśimi pśedmjaty. Suwajśo nopaški tśi abo styri raze pómałem prěki a pódlu (kreuz und quer). Pótom pótśěsćo jaden nopašk a źiśi wopytaju wugódaś, kótary pśedmjat pód nopaškom jo. Co se pód žołtym nopaškom chowa? Kužde góle pomjenjujo jadnu wěc, kótaruž se pód nopaškom mysli. Pótom póglědajśo pód njen a wše źiśi, kenž su pšawje wótegronili, zwignu swóju ruku.

W slědnej grajnej runźe wuměńśo (auswechseln) wše tśi pśedmjaty a wóspjetujśo wše kšace ako górjejce wopisane.

barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Co jo pód zelenym nopaškom?

Materialije

wěcej małych pśedmjatow (Gegenstand) (kulka, bublink (Knopf), legokamušk, kóstka atd.)

tśi nopaški we wšakorakich barwach

tejza (Schachtel)


Pśigótowanje

Wše nopaški a pśedmjaty do tejze scyniś.


Pśispomnjenje

Gaž se źiśi z něcym zaběraju, což jich zajmowanosć njepśejma, se spěšnje wót togo wótwobrośiju. Nejpózdźej w šuli pak se wót nich pomina, až maju teke njelažke wobstojnosći wopśimjeś. Aby se to raźiło (gelingen), trjebaju źiśi dobre spomnjeśe a zamóžnosć, se pśez dlejšy cas koncentrěrowaś móc a se njedaś wót mólenjow wótchyliś. Mimo togo grajo zamóžnosć sebje něco spomjetkowaś móc teke we wšednem dnju źiśi jadnu rolu, gaž muse we wěstem pórěźe jaden nadawk wuwjasć, na pśikład: Źiśo do kupadła, wumyjśo sebje ruce, wucysććo (putzen) sebje zuby a woblacćo sebje pón nocny woblak.


Pśewjeźenje

Nejpjerwjej pomjenjuju źiśi barwu nopaškow a pśedmjaty. Wzejśo toś te z tejzki a dajśo je wokoło. Źiśi wopytaju pśedmjat tak dokradnje (genau) ako móžno wopisaś (barwa, forma, material): Bublink jo kulowaty a ma dwě źěrce. Jo z drjewa. Nopašk jo zeleny a kulowaty.

W prědnej grajnej runźe stajśo dwa nopaška pódla sebje a scyńśo pód kuždy nopašk jaden pśedmjat. Zwigniśo jaden nopašk za drugim. Pokažćo źiśam, co pód nopaškoma lažy. Glědajśo derje a spomjetkujśo sebje (sich merken), co pód nopaškoma lažy.

Pomjenjujśo zgromadnje ze źiśimi wótpowědnu wěc. Pód cerwjenym nopaškom lažy bublink. Pókšyjśo (verdecken) bublink z nopaškom a pótśěsćo (schütteln) jen wěcej razow. Glědajśo na to, až nopašk njezwignjośo. Pód zelenym nopaškom lažy kulka. Pokažćo kulku a pótśěsćo pótom nopašk wěcej razow.

Pśesuwajom nopaški něnto wěcej razow prěki a pódlu. Suwajśo nopaški tśi abo styri raze pómałem prěki a pódlu. Pótom pótśěsćo jaden nopašk a źiśi wopytaju wugódaś, kótary pśedmjat pód nopaškom jo. Co se pód cerwjenym nopaškom chowa? Kužde góle pomjenjujo jadnu wěc, kótaruž se pód nopaškom mysli. Pótom póglědajśo pód njen a wše źiśi, kenž su pšawje wótegronili, zwignu swóju ruku.

W pśiducej runźe pśistajśo dalšny nopašk, tak až něnto tśi nopaški pódla sebje stoje. Scyńśo jaden pśedmjat pód toś ten nopašk. Wěcy pód tamnyma nopaškoma wóstajśo lažece. Zwigniśo jaden nopašk pó drugem a pomjenjujśo zgromadnje ze źiśimi pśedmjaty. Suwajśo nopaški tśi abo styri raze pómałem prěki a pódlu (kreuz und quer). Pótom pótśěsćo jaden nopašk a źiśi wopytaju wugódaś, kótary pśedmjat pód nopaškom jo. Co se pód žołtym nopaškom chowa? Kužde góle pomjenjujo jadnu wěc, kótaruž se pód nopaškom mysli. Pótom póglědajśo pód njen a wše źiśi, kenž su pšawje wótegronili, zwignu swóju ruku.

W slědnej grajnej runźe wuměńśo (auswechseln) wše tśi pśedmjaty a wóspjetujśo wše kšace ako górjejce wopisane.

barwy a formy (projekty)