Serbske šulske towaristwo z.t.
Nalěwo a napšawo

Materialije

cerwjena wałmjana nitka

krida abo tesa-krep

šwicałka (Trillerpfeife)

bubon abo drugi instrument


Pśigótowanje

Namólujśo wjeliki krejz na zemju abo wužywajśo tesa-krep. Aby mógali źiśi napšawo a nalěwo rozeznawaś, wobwěžćo kuždemu grajarjoju wałmjanu nitku wokoło pšaweje ruki.


Pśewjeźenje

Slědujuca grajna aktiwita źiwa na póžednosć źiśi za pógibowanim a spěchujo jich rumnostnu orientaciju (nalěwo a napšawo). Mimo togo jo toś to graśe wupominanje za źiśi, dokulaž deje derje pśisłuchaś a to słyšane do pšawego cynjenja pśetwóriś. Wóspjetujśo nejpjerwjej, kótara ruka jo pšawa a kótara lěwa z tym, až źiśi wótpowědnu ruku zwignu:

Wałmjana nitka jo pśi wašej pšawej ruce. Zwigniśo swóju pšawu ruku.

Pokažćo swóju lěwu ruku.

Pokažćo hyšći raz swóju pšawu ruku.

Kótara ruka jo lěwa?

Mólujśo krejze do pówětša z pšaweju ruku.

Mólujśo krejze do pówětša z lěweju ruku.

Mólujśo krejze do pówětša z wobyma rukoma.

Z proboweju rundu nejpjerwjej graśe rozjasnijośo.

Wšykne rozdźěle se do krejza, tak až ma kužde góle wětšy wótstawk k susedoju. Kužde góle glěda z woblicom do krejza. Wy stojśo srjejź krejza. Tak dłujko ako wy bubnujośo, źiśi na městnje stupaju. Gaž wopśestanjośo bubnowaś, wóstanu wšykne změrom stojece a słuchaju na Waš signal:


Wy raz zašwicyjośo. Wšykne zwignu pšawu ruku a skócyju jaden kšac napšawo.

Wy bubnujośo a źiśi zasej na městnje stupaju.

Wy dwójcy zašwicyjośo. Wšykne zwignu lěwu ruku a skócyju jaden kšac nalěwo.

Wy bubnujośo a źiśi zasej na městnje stupaju.

Wy tśi raze zašwicyjośo. Wšykne móluju z wobyma rukoma krejze do pówětša a skokaju na městnje.

Wy bubnujośo a źiśi zasej na městnje stupaju.


Na zachopjeńku wóspjetujśo toś te signale tśi abo styri raze w samskem pórěźe ako górjejce wopisane. Gaž mógu źiśi napšawo a nalěwo wěsćej rozeznawaś, wariěrujśo šwicański signal. Póněcom pówušyjośo tempo z tym, až tek wótstawki mjazy signalami skrotcyjośo.


Warianta

Móžośo dalšny signal zapśimjeś z tym, až styri raze zašwicyjośo a wšykne du do kokaca.

barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Nalěwo a napšawo

Materialije

cerwjena wałmjana nitka

krida abo tesa-krep

šwicałka (Trillerpfeife)

bubon abo drugi instrument


Pśigótowanje

Namólujśo wjeliki krejz na zemju abo wužywajśo tesa-krep. Aby mógali źiśi napšawo a nalěwo rozeznawaś, wobwěžćo kuždemu grajarjoju wałmjanu nitku wokoło pšaweje ruki.


Pśewjeźenje

Slědujuca grajna aktiwita źiwa na póžednosć źiśi za pógibowanim a spěchujo jich rumnostnu orientaciju (nalěwo a napšawo). Mimo togo jo toś to graśe wupominanje za źiśi, dokulaž deje derje pśisłuchaś a to słyšane do pšawego cynjenja pśetwóriś. Wóspjetujśo nejpjerwjej, kótara ruka jo pšawa a kótara lěwa z tym, až źiśi wótpowědnu ruku zwignu:

Wałmjana nitka jo pśi wašej pšawej ruce. Zwigniśo swóju pšawu ruku.

Pokažćo swóju lěwu ruku.

Pokažćo hyšći raz swóju pšawu ruku.

Kótara ruka jo lěwa?

Mólujśo krejze do pówětša z pšaweju ruku.

Mólujśo krejze do pówětša z lěweju ruku.

Mólujśo krejze do pówětša z wobyma rukoma.

Z proboweju rundu nejpjerwjej graśe rozjasnijośo.

Wšykne rozdźěle se do krejza, tak až ma kužde góle wětšy wótstawk k susedoju. Kužde góle glěda z woblicom do krejza. Wy stojśo srjejź krejza. Tak dłujko ako wy bubnujośo, źiśi na městnje stupaju. Gaž wopśestanjośo bubnowaś, wóstanu wšykne změrom stojece a słuchaju na Waš signal:


Wy raz zašwicyjośo. Wšykne zwignu pšawu ruku a skócyju jaden kšac napšawo.

Wy bubnujośo a źiśi zasej na městnje stupaju.

Wy dwójcy zašwicyjośo. Wšykne zwignu lěwu ruku a skócyju jaden kšac nalěwo.

Wy bubnujośo a źiśi zasej na městnje stupaju.

Wy tśi raze zašwicyjośo. Wšykne móluju z wobyma rukoma krejze do pówětša a skokaju na městnje.

Wy bubnujośo a źiśi zasej na městnje stupaju.


Na zachopjeńku wóspjetujśo toś te signale tśi abo styri raze w samskem pórěźe ako górjejce wopisane. Gaž mógu źiśi napšawo a nalěwo wěsćej rozeznawaś, wariěrujśo šwicański signal. Póněcom pówušyjośo tempo z tym, až tek wótstawki mjazy signalami skrotcyjośo.


Warianta

Móžośo dalšny signal zapśimjeś z tym, až styri raze zašwicyjośo a wšykne du do kokaca.

barwy a formy (projekty)