Serbske šulske towaristwo z.t.
Formy rozeznawaś

download na kóńcu teksta


Materialije

kopěrowańska pśedłoga

geometriske formy (kopěrowańska pśedłoga abo składowański material)

pśedmjaty we wšakorakich formach (kulowate, rogate, tśirogate)

barwiki

lipadło

Pógibowańska reja:

cerwjena wałmjana nitka

krida abo tesa-krep

muzika za ganjanje

zwónašk abo drugi instrument


*Geometriske formy

krejz, tśirog, pšaworog (styrirog), kwadrat (styrirog)


Pśispomnjenje

Za zapśimjeśe kwadrat abo pšaworog wužywaju źiśi w pśedšulskem starstwje za wětšy źěl słowo styrirog. Aby wóni pak wjele zapśimjeśow pśipódla nawuknuli, dejali pśi wobchadanju ze źiśimi tak cesto ako móžno pšawe pomjenjowanja wužywaś.


Pśigótowanje

Pśedłogu z geometriskimi formami wuśišćaś, na twardu papjeru nalipaś abo laminěrowaś a formy wurězaś. Za kužde góle pśedłogu z wobcerjenjami (Umrisse) formow a formy k wurězanju wuśišćaś. Jadnu pśedłogu z wobcerjenjami na A3 kopěrowaś.


Komentar

Źiśi nawuknu jadnore formy, kótarež se změstymi (mitunter) kšyju, rozeznawaś. Toś ta zamóžnosć jo wažna, aby na pśikład pózdźej w šuli pśi cytanju w pšawej smužce wóstali abo w ilustracijach w šulskich knigłach wěsty pśedmjat (Gegenstand) namakali.Pśewjeźenje

Seńśo se ze źiśimi gromaźe za blido. Pokažćo geometriske formy a pšašajśo se źiśi, kak se toś tym formam groni a kaku barwu maju. Pótom rozdźělśo pśedmjaty na bliźe. Prědne góle wubjerjo sebje jaden pśedmat a jen pomjenjujo. Wóno wopytajo pśedmjat tak dokradnje ako móžno wopisaś (barwu, formu, material) a jěźo pó formje z palcom. Źiśi se mjazy sobu pśi wopisanju pódpěruju abo wótkubłaŕka pomaga. Pótom scynijo góle pśedmjat pódla wótpowědneje kórtki ze zwobraznjoneju formu. Něnto dalšne góle jaden pśedmjat pomjenijo a wopisujo.Wobcerjenja wobjěś (Umrisse nachspuren)

Pó tom dostanjo kužde góle źěłowe łopjeno. Styri jadnore formy laže jadna na drugej, a źiśi wopytaju pśez dokradne glědanje jadnu wót drugeje źělonu spóznaś. Wobjěźćo nejpjerwjej z pokazowakom (Zeigefinger) kužde wobcerjenje na Wašom A3-łopjenje a napominajśo źiśi, wótpowědnu formu na swójom łopjenje tejerownosći wobjěś. Pšašajśo se źiśi, kak se toś tej formje groni. How wiźiśo wšakorake formy. Wobjědu nejpjerwjej toś tu formu z palcom. Cyńśo to na swójom łopjenje rowno tak. Kak groni se toś tej formje?

Pó tom źiśi kuždu formu z drugeju barwu wobjědu (nachfahren, -spuren). Pomagajśo něnto Majce pśi kreslenju a wobjěźćo kuždu formu z drugeju barwu, bźez togo až pisak wótsajźijośo (ohne den Stift abzusetzen).Nazgónjenja pódłymiś

Kužde góle wustśigujo tśirog, kwadrat, pšaworog a krejz w samskej wjelikosći kaž su formy na kopěrowanskej pśedłoze. Wóni połožyju formy na wótpowědne wobcerjenja. Pótom zlipju formy, kenž se pó źělach kšyju, na toś to źěłowe łopjeno.


Pógibowańska reja

Na kóńcu pśewjeźćo ze źiśimi slědujucu grajnu aktiwitu, kótaraž na póžedanje źiśi se pógibowaś źiwa a jich rumnostnu orientaciju (nalěwo a napšawo) spěchujo. Naceŕśo z kridu tśi wjelike geometriske formy na zemju abo wužywajśo Tesa-krep. Aby źiśi mógali napšawo a nalěwo rozeznawaś, wobwěžćo kuždemu grajarjoju wałmjanu nitku wokoło pšaweje ruki. Nježlic až se graśe zachopijo, pomjeniju źiśi formy a z proboweju rundu jim graśe rozkłaźośo.

Źiśi pógibuju se k muzice w rumje. Gaž muzika wusajźijo, gronijośo Wy jadnu formu, ku kótarejž se źiśi zestupaju: Stupśo se do krejza. Źiśi ženu k wótpowědnej formje a se na krejzu rozdźěle. Napominajśo źiśi, se wótpowědnje Wašomu pśikazoju na krejzu pógibowaś. Wjasele jo śim wětše, gaž družyny pógibowanja tśi abo styri raze změnijośo. Gaž zazwónijośo ze zwónaškom, wóstanu źiśi stojece a słuchaju na Waš pśikaz. How někotare pśikłady:

Pśimniśo se za ruce a skokajśo napšawo wokoło.

Klatśkotajśo tśi raze do rukow a žeńśo napšawo wokoło.

Pśimniśo se za ruce a tapotajśo (trippeln) w małych kšoceńkach nalěwo wokoło.

Póteptajśo (stampfen) styri raze z nogoma. Jaden, dwa, tśi, styri a tapotajśo napšawo wokoło.

Scyńśo sebje mjazy sobu ruce na ramjenja a žeńśo we wjelikich kšacenjach nalěwo wokoło.

Wobrośćo se raz wokoło sebje a skokajśo na jadnej noze napšawo wokoło.

Gaž muzika znowa zasajźijo, se źiśi zasej w rumje pógibuju a Wy pomjenijośo dalšnu formu.

barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Formy rozeznawaś

download na kóńcu teksta


Materialije

kopěrowańska pśedłoga

geometriske formy (kopěrowańska pśedłoga abo składowański material)

pśedmjaty we wšakorakich formach (kulowate, rogate, tśirogate)

barwiki

lipadło

Pógibowańska reja:

cerwjena wałmjana nitka

krida abo tesa-krep

muzika za ganjanje

zwónašk abo drugi instrument


*Geometriske formy

krejz, tśirog, pšaworog (styrirog), kwadrat (styrirog)


Pśispomnjenje

Za zapśimjeśe kwadrat abo pšaworog wužywaju źiśi w pśedšulskem starstwje za wětšy źěl słowo styrirog. Aby wóni pak wjele zapśimjeśow pśipódla nawuknuli, dejali pśi wobchadanju ze źiśimi tak cesto ako móžno pšawe pomjenjowanja wužywaś.


Pśigótowanje

Pśedłogu z geometriskimi formami wuśišćaś, na twardu papjeru nalipaś abo laminěrowaś a formy wurězaś. Za kužde góle pśedłogu z wobcerjenjami (Umrisse) formow a formy k wurězanju wuśišćaś. Jadnu pśedłogu z wobcerjenjami na A3 kopěrowaś.


Komentar

Źiśi nawuknu jadnore formy, kótarež se změstymi (mitunter) kšyju, rozeznawaś. Toś ta zamóžnosć jo wažna, aby na pśikład pózdźej w šuli pśi cytanju w pšawej smužce wóstali abo w ilustracijach w šulskich knigłach wěsty pśedmjat (Gegenstand) namakali.Pśewjeźenje

Seńśo se ze źiśimi gromaźe za blido. Pokažćo geometriske formy a pšašajśo se źiśi, kak se toś tym formam groni a kaku barwu maju. Pótom rozdźělśo pśedmjaty na bliźe. Prědne góle wubjerjo sebje jaden pśedmat a jen pomjenjujo. Wóno wopytajo pśedmjat tak dokradnje ako móžno wopisaś (barwu, formu, material) a jěźo pó formje z palcom. Źiśi se mjazy sobu pśi wopisanju pódpěruju abo wótkubłaŕka pomaga. Pótom scynijo góle pśedmjat pódla wótpowědneje kórtki ze zwobraznjoneju formu. Něnto dalšne góle jaden pśedmjat pomjenijo a wopisujo.Wobcerjenja wobjěś (Umrisse nachspuren)

Pó tom dostanjo kužde góle źěłowe łopjeno. Styri jadnore formy laže jadna na drugej, a źiśi wopytaju pśez dokradne glědanje jadnu wót drugeje źělonu spóznaś. Wobjěźćo nejpjerwjej z pokazowakom (Zeigefinger) kužde wobcerjenje na Wašom A3-łopjenje a napominajśo źiśi, wótpowědnu formu na swójom łopjenje tejerownosći wobjěś. Pšašajśo se źiśi, kak se toś tej formje groni. How wiźiśo wšakorake formy. Wobjědu nejpjerwjej toś tu formu z palcom. Cyńśo to na swójom łopjenje rowno tak. Kak groni se toś tej formje?

Pó tom źiśi kuždu formu z drugeju barwu wobjědu (nachfahren, -spuren). Pomagajśo něnto Majce pśi kreslenju a wobjěźćo kuždu formu z drugeju barwu, bźez togo až pisak wótsajźijośo (ohne den Stift abzusetzen).Nazgónjenja pódłymiś

Kužde góle wustśigujo tśirog, kwadrat, pšaworog a krejz w samskej wjelikosći kaž su formy na kopěrowanskej pśedłoze. Wóni połožyju formy na wótpowědne wobcerjenja. Pótom zlipju formy, kenž se pó źělach kšyju, na toś to źěłowe łopjeno.


Pógibowańska reja

Na kóńcu pśewjeźćo ze źiśimi slědujucu grajnu aktiwitu, kótaraž na póžedanje źiśi se pógibowaś źiwa a jich rumnostnu orientaciju (nalěwo a napšawo) spěchujo. Naceŕśo z kridu tśi wjelike geometriske formy na zemju abo wužywajśo Tesa-krep. Aby źiśi mógali napšawo a nalěwo rozeznawaś, wobwěžćo kuždemu grajarjoju wałmjanu nitku wokoło pšaweje ruki. Nježlic až se graśe zachopijo, pomjeniju źiśi formy a z proboweju rundu jim graśe rozkłaźośo.

Źiśi pógibuju se k muzice w rumje. Gaž muzika wusajźijo, gronijośo Wy jadnu formu, ku kótarejž se źiśi zestupaju: Stupśo se do krejza. Źiśi ženu k wótpowědnej formje a se na krejzu rozdźěle. Napominajśo źiśi, se wótpowědnje Wašomu pśikazoju na krejzu pógibowaś. Wjasele jo śim wětše, gaž družyny pógibowanja tśi abo styri raze změnijośo. Gaž zazwónijośo ze zwónaškom, wóstanu źiśi stojece a słuchaju na Waš pśikaz. How někotare pśikłady:

Pśimniśo se za ruce a skokajśo napšawo wokoło.

Klatśkotajśo tśi raze do rukow a žeńśo napšawo wokoło.

Pśimniśo se za ruce a tapotajśo (trippeln) w małych kšoceńkach nalěwo wokoło.

Póteptajśo (stampfen) styri raze z nogoma. Jaden, dwa, tśi, styri a tapotajśo napšawo wokoło.

Scyńśo sebje mjazy sobu ruce na ramjenja a žeńśo we wjelikich kšacenjach nalěwo wokoło.

Wobrośćo se raz wokoło sebje a skokajśo na jadnej noze napšawo wokoło.

Gaž muzika znowa zasajźijo, se źiśi zasej w rumje pógibuju a Wy pomjenijośo dalšnu formu.

barwy a formy (projekty)