Serbske šulske towaristwo z.t.
Ryby łojś

download na kóńcu teksta


Materialije

pśedłoga k wuśišćanju

dwě muchowej platśawce (Fliegenklatsche)

filcowa pódłoga


Wobrazowe kórtki

módra ryba, žołta ryba, zelena ryba, cerwjena ryba, carna ryba, bruna ryba, běła ryba, šera ryba, oranžojta ryba


Pśigótowanje

Pśedłogu wuśišćaś, na kšuśejšu papjeru nalipaś abo laminěrowaś a kórtki wurězaś. Tśi źiśi gromaźe graju. Jadno źiśe wuzwólijo (auswählen) se za wjednika graśa. Tamnej góleśi dostanjotej muchowu platśawku. Kórtki laže z wobrazowym bokom górjej na filcowej pódłoze.


Pśewjeźenje

Tśi źiśi graju gromaźe. Jadno źiśe jo w prědnej runźe wjednik graśa. Nježlic se graśe zachopijo, pomjenjuju (benennen) źiśi zgromadnje kórtki: módra ryba, cerwjena ryba atd. a z pomocu wótkubłaŕki wóspjetuju pó njej gronko. Pótom wóspjetujo wjednik graśa gronko a pomjenjujo kórtku:

Wuźiś źinsa źom,

zelenu rybu wułojm.

Něnt wopytajotej wobej góleśi tak malsnje ako móžno ze swójeju muchoweju platśawku na wótpowědnu kórtku placnuś (patschen). Źiśe, kenž jo nejmalsnjejše, wóspjetujo barwu ryby. Jo-lic wóna pśitrjefijo, dostanjo źiśe toś tu barwowu kórtku. Jo-lic njepśitrjefijo, dostanjo tamne źiśe wótpowědnu kórtku. Graśe se zaskóńcyjo, gaž su wše barwy pomjenjone. Chto jo nejwěcej rybow wułojł? W pśichodnej runźe pśewzejo druge źiśe nawjedowanje (Leitung) graśa, tak až jo kuždy raz wjednik graśa.


Ryby łójś
barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Ryby łojś

download na kóńcu teksta


Materialije

pśedłoga k wuśišćanju

dwě muchowej platśawce (Fliegenklatsche)

filcowa pódłoga


Wobrazowe kórtki

módra ryba, žołta ryba, zelena ryba, cerwjena ryba, carna ryba, bruna ryba, běła ryba, šera ryba, oranžojta ryba


Pśigótowanje

Pśedłogu wuśišćaś, na kšuśejšu papjeru nalipaś abo laminěrowaś a kórtki wurězaś. Tśi źiśi gromaźe graju. Jadno źiśe wuzwólijo (auswählen) se za wjednika graśa. Tamnej góleśi dostanjotej muchowu platśawku. Kórtki laže z wobrazowym bokom górjej na filcowej pódłoze.


Pśewjeźenje

Tśi źiśi graju gromaźe. Jadno źiśe jo w prědnej runźe wjednik graśa. Nježlic se graśe zachopijo, pomjenjuju (benennen) źiśi zgromadnje kórtki: módra ryba, cerwjena ryba atd. a z pomocu wótkubłaŕki wóspjetuju pó njej gronko. Pótom wóspjetujo wjednik graśa gronko a pomjenjujo kórtku:

Wuźiś źinsa źom,

zelenu rybu wułojm.

Něnt wopytajotej wobej góleśi tak malsnje ako móžno ze swójeju muchoweju platśawku na wótpowědnu kórtku placnuś (patschen). Źiśe, kenž jo nejmalsnjejše, wóspjetujo barwu ryby. Jo-lic wóna pśitrjefijo, dostanjo źiśe toś tu barwowu kórtku. Jo-lic njepśitrjefijo, dostanjo tamne źiśe wótpowědnu kórtku. Graśe se zaskóńcyjo, gaž su wše barwy pomjenjone. Chto jo nejwěcej rybow wułojł? W pśichodnej runźe pśewzejo druge źiśe nawjedowanje (Leitung) graśa, tak až jo kuždy raz wjednik graśa.


Ryby łójś
barwy a formy (projekty)