Serbske šulske towaristwo z.t.
Zgubjone grajki

Materialije

1 kistu z pókšywacom (Deckel)

4 rubiška we wšakorakich barwach

10 do 15 grajkow

guslowaŕski kij a guslowaŕski kłobyk


Zaguslowane (pógibowańske graśe):

wjele městna

muzika ku ganjanju


Pśigótowanje

Scyńśo grajki do kisty a zacyńśo pókšywac. Wuprozniśo jadnu policowcu delku (Regalbrett).


Pśewjeźenje

Źiśi sejźe w krejzu na zemi. Kista z grajkami stoj srjejźi. Rozjasniśo źiśam, až jo Majka swóju śpu zrumowała. Pśi tom jo wóna ceło mimo wótglědanja někotare grajki pšec guslowała. Pokažćo na proznu policu. Majka trjeba ceło nuznje pomoc, aby wše grajki zasej namakała.

Wzejśo sebje styri grajki z kisty a pšosćo źiśi, je pomjeniś. Pótom napominajśo źiśi wócy zacyniś. Scyńśo něnt barwojte rubiška na toś te styri wěcy. Wšykne źiśi zasej wócyi wótcynje. Dajśo jadnomu góleśeju guslowaŕski kłobyk a guslowaŕski kij. Toś to góle jo guslowaŕski pomocnik. Guslowaŕski pomocnik stupijo se pśed jadno z rubiškow a groni slědujucy rym. Wón wužywa pśi tom guslowaŕski kij:

Hokus, pokus, zaguslowane,

malsnje zasej namakane.


Pótom pśepśimujo wěc, kótaraž pód rubiškom lažy a wopytujo ju wopisować: To jo rožkate a gładke. How su knigły schowane.


Góle rozglědniwje pód rubiško póglědnjo, lěc jo wótegrono pšawe. Tamne góle njesmějo wiźeś, co pód rubiškom lažy. Jo-lic jo wóno pšawje wugódało, stajijo góle pśedmjat na proznu policu a wóstanjo dalej guslowaŕski pomocnik. Jo-lic jo góle pśedmjat wopaki wugódało, wóstanjo pśedmjat z rubiškom zakšyte. Wóno dajo guslowaŕski kłobyk a guslowaŕski kij drugemu góleśeju, kótarež jo něnto w dalšnem gódańskem kole guslowaŕski pomocnik. Su-lic wše grajki a wěcy zasej w regalu zarumowane, wuźěkujśo se pla źiśi za pomoc.


Zaguslowane

Pó tom pśewjeźćo ze źiśimi slědujucu grajnu aktiwitu, kótaraž na póžedanje źiśi za pógibowanim źiwa. Jadno góle jo guslowaŕ a stajijo sebje guslowaŕski kłobyk na głowu. Wóno dostanjo guslowaŕski kij, z kótarymž móžo tamne góle zaguslowaś. Źiśi rozdźěle se pó rumnosći a guslowaŕ groni slědujucy rym:

Pitśku jano zwónoźijom,

pón ned wšyknych pśeguslujom.

Něnto se wšykne k muzice pógibuju a wopytuju pśed guslowarjom wuběgnuś. To pak njejo zewšym tak lažko, dokulaž musy kuždy grajaŕ z jadneju ruku swójo kóleno kšuśe źaržaś. Grajarjow, kótarychž guslowaŕ z guslowaŕskim kijom pótusnjo, sednu se na zemju a wóstanu ako zaguslowane seźecy. Gaž sep raźi jadnomu góleśu guslowarjeju kłobyk z hłowy śěgnuś, su wšykne źiśi zasej lichotne a graśe jo mimo. Góle, kótarež jo gulowaŕski kłobyk pópadnuło, jo něnto w dalšnem grajnem kole guslowaŕ. Komu se drje raźi, wšyknych grajarjow – mjaztym až muzika grajo – zaguslowaś?

barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Zgubjone grajki

Materialije

1 kistu z pókšywacom (Deckel)

4 rubiška we wšakorakich barwach

10 do 15 grajkow

guslowaŕski kij a guslowaŕski kłobyk


Zaguslowane (pógibowańske graśe):

wjele městna

muzika ku ganjanju


Pśigótowanje

Scyńśo grajki do kisty a zacyńśo pókšywac. Wuprozniśo jadnu policowcu delku (Regalbrett).


Pśewjeźenje

Źiśi sejźe w krejzu na zemi. Kista z grajkami stoj srjejźi. Rozjasniśo źiśam, až jo Majka swóju śpu zrumowała. Pśi tom jo wóna ceło mimo wótglědanja někotare grajki pšec guslowała. Pokažćo na proznu policu. Majka trjeba ceło nuznje pomoc, aby wše grajki zasej namakała.

Wzejśo sebje styri grajki z kisty a pšosćo źiśi, je pomjeniś. Pótom napominajśo źiśi wócy zacyniś. Scyńśo něnt barwojte rubiška na toś te styri wěcy. Wšykne źiśi zasej wócyi wótcynje. Dajśo jadnomu góleśeju guslowaŕski kłobyk a guslowaŕski kij. Toś to góle jo guslowaŕski pomocnik. Guslowaŕski pomocnik stupijo se pśed jadno z rubiškow a groni slědujucy rym. Wón wužywa pśi tom guslowaŕski kij:

Hokus, pokus, zaguslowane,

malsnje zasej namakane.


Pótom pśepśimujo wěc, kótaraž pód rubiškom lažy a wopytujo ju wopisować: To jo rožkate a gładke. How su knigły schowane.


Góle rozglědniwje pód rubiško póglědnjo, lěc jo wótegrono pšawe. Tamne góle njesmějo wiźeś, co pód rubiškom lažy. Jo-lic jo wóno pšawje wugódało, stajijo góle pśedmjat na proznu policu a wóstanjo dalej guslowaŕski pomocnik. Jo-lic jo góle pśedmjat wopaki wugódało, wóstanjo pśedmjat z rubiškom zakšyte. Wóno dajo guslowaŕski kłobyk a guslowaŕski kij drugemu góleśeju, kótarež jo něnto w dalšnem gódańskem kole guslowaŕski pomocnik. Su-lic wše grajki a wěcy zasej w regalu zarumowane, wuźěkujśo se pla źiśi za pomoc.


Zaguslowane

Pó tom pśewjeźćo ze źiśimi slědujucu grajnu aktiwitu, kótaraž na póžedanje źiśi za pógibowanim źiwa. Jadno góle jo guslowaŕ a stajijo sebje guslowaŕski kłobyk na głowu. Wóno dostanjo guslowaŕski kij, z kótarymž móžo tamne góle zaguslowaś. Źiśi rozdźěle se pó rumnosći a guslowaŕ groni slědujucy rym:

Pitśku jano zwónoźijom,

pón ned wšyknych pśeguslujom.

Něnto se wšykne k muzice pógibuju a wopytuju pśed guslowarjom wuběgnuś. To pak njejo zewšym tak lažko, dokulaž musy kuždy grajaŕ z jadneju ruku swójo kóleno kšuśe źaržaś. Grajarjow, kótarychž guslowaŕ z guslowaŕskim kijom pótusnjo, sednu se na zemju a wóstanu ako zaguslowane seźecy. Gaž sep raźi jadnomu góleśu guslowarjeju kłobyk z hłowy śěgnuś, su wšykne źiśi zasej lichotne a graśe jo mimo. Góle, kótarež jo gulowaŕski kłobyk pópadnuło, jo něnto w dalšnem grajnem kole guslowaŕ. Komu se drje raźi, wšyknych grajarjow – mjaztym až muzika grajo – zaguslowaś?

barwy a formy (projekty)