Serbske šulske towaristwo z.t.
Zuk M

download na kóńcu teksta

Material

pśedłoga za wuśišćanje

barwiki

wobraze z prospektow abo katalogow


Pśigótowanje

Wuśišćo za kužde góle jadnu kopěrowańsku pśedłogu. Gromaźćo wobraze za słowa, kótarež su w dołojcnem teksće pódane abo wužywajśo druge słowa. Tak móžośo słowoskład tych źiśi rozšyriś, kótarychž mamina rěc njejo serbšćina, dokulaž zapśimjeśa se wjelgin naglědniwje pósrědniju.


Pśispomnjeśe

Źiśi w pśedšulskem starstwje mógu zwětšego mimo problemow ze swójeju wokolinu komunicěrowaś. Drugi bok rěcy, jeje forma a struktura, jo jim lěbda wědobny. Wjele źiśam padnjo źělnje śěžko, to, což gronje, do jadnotliwych złožkow abo zukow źěliś. Pózdźej w šuli pak wuknu, až za toś te zuku pismiki stoje.


Pśewjeźenje

Nježli až wužywaśo kopěrowańsku pśedłogu, daś źiśi nejpjerwjej zazuk (Anlaut) M póznaju, nic ten pismik. Zazuk jo prědny zuk w słowje. Źiśi maju wusłyšaś, kak ten zuk klincy. Togodla su how jano słowa wuběrane, kenž se zachopinaju z M a źož jo M teke derje wusłyšaś. Glědajśo na to, až zuk pšawje artikulěrujośo - grońśo „m“ město [em].


M ako melona

Pśisłuchajśo něnto derje! Pokažćo prědny wobraz. To jo melona. Na zachpjeńku słowa melona jo słyšaś M. Wugrońśo zuk wušej měrje (übertrieben) jasnje: Mmmmm, dokulaž se zachopina melona z M. Mmmmm ako melona. Pó samskem principje póstupujośo něnto ze wšyknymi dalšnymi pśikładami ze zazukom M: marchwjej, malina, myš, mjaseck, mucha, marmelada, mandarina, mydło, měch.


M ako Majka

Něnto pšosćo źiśi pśedmjenja nalicyś, kenž se zachopinaju ze zazukom M: Majka, Mila, Mia, Mato, Monika, Mara, Marko, Měrko ...


M w słowje

Pótom pytajśo zgromadnje za słowami, w kótarychž jo M w słowje abo na kóńcu słowa słyšaś. M namakajomy we wjelgin wjele słowach, na pśkład w słowoma myš abo mucha, ale teke w słowoma pampug abo bom. Móžośo wšykne M w toś tyma słowoma słyšaś? Znajośo snaź teke wy słowa, w kótarychž jo M nutśi? Joli až źiśi dalšne pśikłady njenamakaju, pódajśo jim hyšći žedne pśikłady, ako na pśikład: lampa, ampla, gumij, trompeta ... a akcentuěrujśo pśi tom zuk M wjelgin mócnje.


Pytamy za M

Gaž su źiśi rozměli, kak M klincy, pógrajśo zgromadnje graśe. K tomu se sednu wšykne w krejzu na zemju. Wužywajśo teke pśi tom wobraze, dokulaž se spěchujo z tym nic jano akustiske zukowe diferencěrowanje (akustische Lautdifferenzierung), ale teke słowoskład. Wósebnje źiśi, kótarychž mamina rěc njejo serbšćina, zwězuju tak zukowy wobraz z wizualizěrowanym pśedmjatom. Rěcne spěchowanje se wótměwa na tu wašnju cele pśipódla. Pómjenjuju a pokazuju wam něnto wšake wěcy. Gaž słyšyśo M w słowje, pótom cele malsnje stańśo: měd, maska, słyńco, taska, talaŕ, blido, hympawa, šapka, hamor, ruprajcht, mrokawa, wišnja, jež, móst, kólaso, termometer, mólowaś, wuchac, lama, mama …


Pismik pisaś

Pó graśu se sednu źiśi za blido a dostanu kopěrowański pśedkładk, aby zeznali pismik M a jen pisali. Něnto smy M w tak wjele słowach słyšali. Za M ako melona dajo teke pismik, kenž how na swójim łopjenje wiźiśo. Pokažu wam něnto, kak se M pišo. Jěźćo k tomu z pisakom pó wjelikem M na źěłowem łopjenje, tak až to wšykne źiśi derje wiźe a grońśo k tomu: Zachopinajśo z pisakom dołojce a śěgniśo smužku górjej, wót górjejcnego kóńcyka śěgniśo smužku dołoj. Pótom śěgniśo smužku zasej górjej a dołoj – a gotowy jo pismik M.


Něnto pišomy w pówětšu hyšći raz wšykne gromaźe pismik M. Śěgnjomy wótdołojka górjej a wótgórjejka dołoj, pótom zasej wótdołojka górjej a wótgórjejka dołoj. Hotowy jo M. Pó tom mógu źiśi pśedpódany M na swójom łopjenu teke raz sami we wšakich wjelikosćach pisaś.

barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Zuk M

download na kóńcu teksta

Material

pśedłoga za wuśišćanje

barwiki

wobraze z prospektow abo katalogow


Pśigótowanje

Wuśišćo za kužde góle jadnu kopěrowańsku pśedłogu. Gromaźćo wobraze za słowa, kótarež su w dołojcnem teksće pódane abo wužywajśo druge słowa. Tak móžośo słowoskład tych źiśi rozšyriś, kótarychž mamina rěc njejo serbšćina, dokulaž zapśimjeśa se wjelgin naglědniwje pósrědniju.


Pśispomnjeśe

Źiśi w pśedšulskem starstwje mógu zwětšego mimo problemow ze swójeju wokolinu komunicěrowaś. Drugi bok rěcy, jeje forma a struktura, jo jim lěbda wědobny. Wjele źiśam padnjo źělnje śěžko, to, což gronje, do jadnotliwych złožkow abo zukow źěliś. Pózdźej w šuli pak wuknu, až za toś te zuku pismiki stoje.


Pśewjeźenje

Nježli až wužywaśo kopěrowańsku pśedłogu, daś źiśi nejpjerwjej zazuk (Anlaut) M póznaju, nic ten pismik. Zazuk jo prědny zuk w słowje. Źiśi maju wusłyšaś, kak ten zuk klincy. Togodla su how jano słowa wuběrane, kenž se zachopinaju z M a źož jo M teke derje wusłyšaś. Glědajśo na to, až zuk pšawje artikulěrujośo - grońśo „m“ město [em].


M ako melona

Pśisłuchajśo něnto derje! Pokažćo prědny wobraz. To jo melona. Na zachpjeńku słowa melona jo słyšaś M. Wugrońśo zuk wušej měrje (übertrieben) jasnje: Mmmmm, dokulaž se zachopina melona z M. Mmmmm ako melona. Pó samskem principje póstupujośo něnto ze wšyknymi dalšnymi pśikładami ze zazukom M: marchwjej, malina, myš, mjaseck, mucha, marmelada, mandarina, mydło, měch.


M ako Majka

Něnto pšosćo źiśi pśedmjenja nalicyś, kenž se zachopinaju ze zazukom M: Majka, Mila, Mia, Mato, Monika, Mara, Marko, Měrko ...


M w słowje

Pótom pytajśo zgromadnje za słowami, w kótarychž jo M w słowje abo na kóńcu słowa słyšaś. M namakajomy we wjelgin wjele słowach, na pśkład w słowoma myš abo mucha, ale teke w słowoma pampug abo bom. Móžośo wšykne M w toś tyma słowoma słyšaś? Znajośo snaź teke wy słowa, w kótarychž jo M nutśi? Joli až źiśi dalšne pśikłady njenamakaju, pódajśo jim hyšći žedne pśikłady, ako na pśikład: lampa, ampla, gumij, trompeta ... a akcentuěrujśo pśi tom zuk M wjelgin mócnje.


Pytamy za M

Gaž su źiśi rozměli, kak M klincy, pógrajśo zgromadnje graśe. K tomu se sednu wšykne w krejzu na zemju. Wužywajśo teke pśi tom wobraze, dokulaž se spěchujo z tym nic jano akustiske zukowe diferencěrowanje (akustische Lautdifferenzierung), ale teke słowoskład. Wósebnje źiśi, kótarychž mamina rěc njejo serbšćina, zwězuju tak zukowy wobraz z wizualizěrowanym pśedmjatom. Rěcne spěchowanje se wótměwa na tu wašnju cele pśipódla. Pómjenjuju a pokazuju wam něnto wšake wěcy. Gaž słyšyśo M w słowje, pótom cele malsnje stańśo: měd, maska, słyńco, taska, talaŕ, blido, hympawa, šapka, hamor, ruprajcht, mrokawa, wišnja, jež, móst, kólaso, termometer, mólowaś, wuchac, lama, mama …


Pismik pisaś

Pó graśu se sednu źiśi za blido a dostanu kopěrowański pśedkładk, aby zeznali pismik M a jen pisali. Něnto smy M w tak wjele słowach słyšali. Za M ako melona dajo teke pismik, kenž how na swójim łopjenje wiźiśo. Pokažu wam něnto, kak se M pišo. Jěźćo k tomu z pisakom pó wjelikem M na źěłowem łopjenje, tak až to wšykne źiśi derje wiźe a grońśo k tomu: Zachopinajśo z pisakom dołojce a śěgniśo smužku górjej, wót górjejcnego kóńcyka śěgniśo smužku dołoj. Pótom śěgniśo smužku zasej górjej a dołoj – a gotowy jo pismik M.


Něnto pišomy w pówětšu hyšći raz wšykne gromaźe pismik M. Śěgnjomy wótdołojka górjej a wótgórjejka dołoj, pótom zasej wótdołojka górjej a wótgórjejka dołoj. Hotowy jo M. Pó tom mógu źiśi pśedpódany M na swójom łopjenu teke raz sami we wšakich wjelikosćach pisaś.

barwy a formy (projekty)