Serbske šulske towaristwo z.t.
Barwojta bryla

download na kóńcu teksta


Materialije

kopěrowańska pśedłoga

barwojta transparentna papjera abo pśewidne wobalki (Klarsichthüllen)

barwiki

šnorka

lipadło

nožyce

wuštapańska glicka (Prickelnadel)

pódłoga (Unterlage) za wuštapanje


Pśigótowanje

Pśedłogu na kšuśejšu papjeru wuśišćaś. Wurězujśo kus z kartona wobcerjenje (Umriss) za brylowy głažk we wjelikosći wenkowneje linije brylow.


Pśispomnjenje

Z takeju wósebneju wuštapańskeju glicku jo za wšake źiśi lažčej, źěrku w jadnej formje wuštapaś, ako ju z nožycami wurězaś. Mimo togo se kužda barwojta transparentna papjera za brylowe głažki njegóźi, dokulaž njejo wjele wiźeś. Dla togo jo lěpjej swětłu transparentnu papjeru wužywaś abo brylowe głažki z pisanych pśewidnych wobalkow wurězaś.


Pśewjeźenje

Kužde góle wurězujo wobej brylowej formje. Brylowe głažki wuštapuju źiśi z wótpowědneju glicku pósporomje (entlang) dypkateje linije. Pótom wumóluju jadnu formu abo wugótuju ju z mustrami. Tamna forma wóstanjo běła. Něnto kresle źiśi dwójcy na barwojtu transparentnu papjeru wobcerjenje krejza (pśigótowana šablona) a wobej krejza za brylowe głažki wurězuju. Głažki zlipju nejpjerwjej na běłu brylu. Pótom scyniju źiśi wobej źěla bryle na se a zlipju jej gromadu. Na kóńcu pśiscynijo (befestigen) se na kšomoma šnorka a źiśi stajiju sebje barwojtu brylu na nos.

Pśi baslenju barwojtych brylow spěchujośo drobnu motoriku źiśi, dokulaž zwucuju a wóni z nožycami a wuštapańskeju glicku wobchadaś. Mimo togo gótujo wjasele, swět w hynakšych barwach wiźeś.


barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Barwojta bryla

download na kóńcu teksta


Materialije

kopěrowańska pśedłoga

barwojta transparentna papjera abo pśewidne wobalki (Klarsichthüllen)

barwiki

šnorka

lipadło

nožyce

wuštapańska glicka (Prickelnadel)

pódłoga (Unterlage) za wuštapanje


Pśigótowanje

Pśedłogu na kšuśejšu papjeru wuśišćaś. Wurězujśo kus z kartona wobcerjenje (Umriss) za brylowy głažk we wjelikosći wenkowneje linije brylow.


Pśispomnjenje

Z takeju wósebneju wuštapańskeju glicku jo za wšake źiśi lažčej, źěrku w jadnej formje wuštapaś, ako ju z nožycami wurězaś. Mimo togo se kužda barwojta transparentna papjera za brylowe głažki njegóźi, dokulaž njejo wjele wiźeś. Dla togo jo lěpjej swětłu transparentnu papjeru wužywaś abo brylowe głažki z pisanych pśewidnych wobalkow wurězaś.


Pśewjeźenje

Kužde góle wurězujo wobej brylowej formje. Brylowe głažki wuštapuju źiśi z wótpowědneju glicku pósporomje (entlang) dypkateje linije. Pótom wumóluju jadnu formu abo wugótuju ju z mustrami. Tamna forma wóstanjo běła. Něnto kresle źiśi dwójcy na barwojtu transparentnu papjeru wobcerjenje krejza (pśigótowana šablona) a wobej krejza za brylowe głažki wurězuju. Głažki zlipju nejpjerwjej na běłu brylu. Pótom scyniju źiśi wobej źěla bryle na se a zlipju jej gromadu. Na kóńcu pśiscynijo (befestigen) se na kšomoma šnorka a źiśi stajiju sebje barwojtu brylu na nos.

Pśi baslenju barwojtych brylow spěchujośo drobnu motoriku źiśi, dokulaž zwucuju a wóni z nožycami a wuštapańskeju glicku wobchadaś. Mimo togo gótujo wjasele, swět w hynakšych barwach wiźeś.


barwy a formy (projekty)