Serbske šulske towaristwo z.t.
Linijowe mustry kresliś

download na kóńcu teksta


Materialije

kopěrowańska pśedłoga

barwiki abo filcowe pisaki

wóskowe mólowańske pisaki

tapetowa rula

běła papjera

krida abo dłujki powrjoz (Seil)


Pśigótowanje

Za kužde góle wobej kopěrowańskej pśedłoze wuśišćaś. Tapetowa rula lažy rozwita na zemi. Z kridu jaden wjeliki muster na zemju nakresliś abo z powrjozom wukłasć, pó kótaremž źiśi ženu: rownu liniju, w kokulkach (Zickzack), žwału (Welle) abo wokłon (Bogen).


Komentar

Se na ruku njezepěrajucy kreslenje (freihändige Zeichnen) njepódpěrujo jano drobnomotoriske zamóžnosći, ale treněrujo teke zamóžnosć pśedstajenja (Vorstellungsvermögen). Pśi tom jo wupominanje pótrjefjece šykowanosć ruki a palcow pśi małej kreslowance se njezepěrajucy na ruki wjele wětše. Za někotare źiśi w pśedšulskem starstwje njejo jadnorje, pógibowe formy z rownymi a wuzgibnjonymi (geschwungenen) linijami bźez pódprěśa kresliś abo wokłon z jadnak wjelikimi połkrejzami wobjěś (nachspuren). Pśi pókšacowanju formow jo se wě trjebne, až póglědajotej wócce stawnje zas raz na južo kreslony źěl, tak až pó móžnosći wobstawny cełkowny muster nastanjo. Šym lěpjej mógu źiśi toś te formy koordiněrowaś, śim lěpjej wuwijo se jich kreslowańska zamóžnosć. Togodla jo njemólona koordinacija wócow a motoriki trjebna, aby se mólowanje, kreslenje a pisanje lažko raźiło.

Slědujuce naraźenja njejsu pisański trening, ale póstarcenja, kenž mógu se kuždy cas pśewjasć. Wóni deje pśedewšym drobnomotoriske pógibowanja źiśi pólěpšyś a jich nazgónjenja w kreslenju linijowych mustrow rozšyriś. Wše pisańske wótběgi se nejpjerwjej z gropnomotoriskimi zwucowanjami ako kreslenim žwałowych linijow do pówětša pśigótuju.Pšawe źaržanje pisaka

Za kreslenje linijowych mustrow jo wuměnjenje, až se źiśi pśiwucyju pisaki ekonomiski źaržaś. Glědajśo na to, až źiśi pisak w tšojodypkowem pśimjenju (Drei-Punkt-Griff) źarže. To jo za ruku góleśa nejmjenjej napinajuce. Wóni źarže a wóźe (führen) pisak z palcom a pokazowakom, z tym až lažy pisak w dołku mjazy palcom a pokazowakom na prědnem cłonašku (Glied) srjejźnego palca.Pśewjeźenje

Źiśi sejźe w stołowem krejzu a dostanu kopěrowańsku pśedłogu a deje linijowe mustry kresliś. Powědajśo ze źiśimi nejpjerwjej wó mjenjach linijow: rowna linija, wokłonowa linija (Bogenlinie), kokulkata linija a žwałkata linija. Kužde góle kresli z palcom (nic z barwikom) wótpowědnu liniju na swójo źěłowe łopjeno a pó rěźe pomjenjuju wšykne hyšći raz głosnje toś tu liniju.

Pó tom źiśi pógibowe mustry wěcej razow z pokazowakom w pówětšu móluju. Něnto mólujomy wjele dłujkich a krotkich rownych linijow do pówětša. Pózbuźujśo źiśi, linije teke z wobyma rukoma mólowaś. Wokłonowa linija wuglěda ako mrokawa. Mólujomy z wobyma rukoma wjeliku mrokawu do pówětša. atd.

Pótom ženu wšykne na žwałkatej liniji abo drugej formje, kótaruž sćo z kridu na zemju mólowali abo z powrjozom wuscynjali, a kresle z palcom wótpowědny linijowy muster do pówětša.


Kresliś na tapetowu rulu bźez zepěranja na ruki

Pó pśedzwucowanju klěknu se źiśi pódla tapetoweje rule. K wótnapinanju rucneje motoriki klapju nejpjerwjej chylku z palcami na zemju. Pótom wótměnjecy swóje palce rozstrěju a zasej k pěsći zacynjaju. Něnto zwignu wobej ruce a wjerśe pór sekundow ruce w rucnem zgibadle malsnje tam a sem.

Pó tom kresle formy z pomocu źěłowego łopjena z wóskowymi mólowańskimi pisakami na tapetowu rulu abo wuproběruju sami wšake linijowe mustry. Kreslenje na wjelikej płoninje bźez zepěranja na ruki pódpěrujo drobnomotoriske zamóžnosći. Zawěsće cyni źiśam tek wjele wjasela, gaž jadno góle z jadnym linijowym mustrom zachopijo a sused z toś tym mustrom pókšacujo.Kreslenje na papjeru bźez zepěranja na ruki

Źiśi sednu se za blido a wopytaju něnto, mjeńše kreslanki bźez zepěranja na papjeru pśinjasć. Teke how wužywaju górjejce pomjenjone źěłowe łopjeno ze styrimi linijowymi mustrami ako pomoc ku kreslenju abo namóluju sami wšake pógibowańske mustry na łopjeno.

Za źiśi jo jadnorjej mustrowe rědy zasej pódaś, gaž sebje łopjeno prěki połožyju. Wósebne pisaki w tśirožkatej formje z nopkami wólažcuju kreslenje, dokulaž lažy pisak lěpjej w ruce a teke pśi dlejšem wužywanju žedne bólosći njezawinujo. Źiśi mógu pak teke filcowe pisaki wužywaś, dokulaž se te lažko pó papjerje suwaju.Linijowe mustry wótkreslowaś

Ako dalšny schójźeńk śěžkosći słužy kopěrowańska pśedłoga z pśedpódanymi pógibowańskimi mustrami. Linije bituju źe orientacisku pomoc pśi wótkreslowanju, rownocasnje pak jo wjelikosć kreslanki pśedpódana. Źiśi jědu pó pśedpódanych mustrach nejpjerwjej z palcom, pótom z barwikami abo filcowymi pisakami. Kresle kuždu liniju pó móžnosći bźez pśetergnjenja, to groni, až pisak njewótzwignu. Glědajśo na to, až źarže wšykne pisak ekonomiski. Pógiby wótlěwa napšawo maju prioritu, dokulaž wótpowěduju našomu pisańskemu směroju.

Pomagajśo Florijoju, liniju tak derje ako móžno wótkreslowaś. Wopytajśo kuždu liniju tak kresliś, až kresliśo ju wót zachopjeńka až do kóńca bźez pśetergnjenja. Pokažćo źiśam na dwěma pśikładoma, co maju cyniś. Wobjěźćo (nachspuren) prědnu rownu liniju a muster wokłona (Bogen). Pótom wšykne sami toś ten nadawk na swójom źěłowem łopjenje zwopšawdniju.

barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Linijowe mustry kresliś

download na kóńcu teksta


Materialije

kopěrowańska pśedłoga

barwiki abo filcowe pisaki

wóskowe mólowańske pisaki

tapetowa rula

běła papjera

krida abo dłujki powrjoz (Seil)


Pśigótowanje

Za kužde góle wobej kopěrowańskej pśedłoze wuśišćaś. Tapetowa rula lažy rozwita na zemi. Z kridu jaden wjeliki muster na zemju nakresliś abo z powrjozom wukłasć, pó kótaremž źiśi ženu: rownu liniju, w kokulkach (Zickzack), žwału (Welle) abo wokłon (Bogen).


Komentar

Se na ruku njezepěrajucy kreslenje (freihändige Zeichnen) njepódpěrujo jano drobnomotoriske zamóžnosći, ale treněrujo teke zamóžnosć pśedstajenja (Vorstellungsvermögen). Pśi tom jo wupominanje pótrjefjece šykowanosć ruki a palcow pśi małej kreslowance se njezepěrajucy na ruki wjele wětše. Za někotare źiśi w pśedšulskem starstwje njejo jadnorje, pógibowe formy z rownymi a wuzgibnjonymi (geschwungenen) linijami bźez pódprěśa kresliś abo wokłon z jadnak wjelikimi połkrejzami wobjěś (nachspuren). Pśi pókšacowanju formow jo se wě trjebne, až póglědajotej wócce stawnje zas raz na južo kreslony źěl, tak až pó móžnosći wobstawny cełkowny muster nastanjo. Šym lěpjej mógu źiśi toś te formy koordiněrowaś, śim lěpjej wuwijo se jich kreslowańska zamóžnosć. Togodla jo njemólona koordinacija wócow a motoriki trjebna, aby se mólowanje, kreslenje a pisanje lažko raźiło.

Slědujuce naraźenja njejsu pisański trening, ale póstarcenja, kenž mógu se kuždy cas pśewjasć. Wóni deje pśedewšym drobnomotoriske pógibowanja źiśi pólěpšyś a jich nazgónjenja w kreslenju linijowych mustrow rozšyriś. Wše pisańske wótběgi se nejpjerwjej z gropnomotoriskimi zwucowanjami ako kreslenim žwałowych linijow do pówětša pśigótuju.Pšawe źaržanje pisaka

Za kreslenje linijowych mustrow jo wuměnjenje, až se źiśi pśiwucyju pisaki ekonomiski źaržaś. Glědajśo na to, až źiśi pisak w tšojodypkowem pśimjenju (Drei-Punkt-Griff) źarže. To jo za ruku góleśa nejmjenjej napinajuce. Wóni źarže a wóźe (führen) pisak z palcom a pokazowakom, z tym až lažy pisak w dołku mjazy palcom a pokazowakom na prědnem cłonašku (Glied) srjejźnego palca.Pśewjeźenje

Źiśi sejźe w stołowem krejzu a dostanu kopěrowańsku pśedłogu a deje linijowe mustry kresliś. Powědajśo ze źiśimi nejpjerwjej wó mjenjach linijow: rowna linija, wokłonowa linija (Bogenlinie), kokulkata linija a žwałkata linija. Kužde góle kresli z palcom (nic z barwikom) wótpowědnu liniju na swójo źěłowe łopjeno a pó rěźe pomjenjuju wšykne hyšći raz głosnje toś tu liniju.

Pó tom źiśi pógibowe mustry wěcej razow z pokazowakom w pówětšu móluju. Něnto mólujomy wjele dłujkich a krotkich rownych linijow do pówětša. Pózbuźujśo źiśi, linije teke z wobyma rukoma mólowaś. Wokłonowa linija wuglěda ako mrokawa. Mólujomy z wobyma rukoma wjeliku mrokawu do pówětša. atd.

Pótom ženu wšykne na žwałkatej liniji abo drugej formje, kótaruž sćo z kridu na zemju mólowali abo z powrjozom wuscynjali, a kresle z palcom wótpowědny linijowy muster do pówětša.


Kresliś na tapetowu rulu bźez zepěranja na ruki

Pó pśedzwucowanju klěknu se źiśi pódla tapetoweje rule. K wótnapinanju rucneje motoriki klapju nejpjerwjej chylku z palcami na zemju. Pótom wótměnjecy swóje palce rozstrěju a zasej k pěsći zacynjaju. Něnto zwignu wobej ruce a wjerśe pór sekundow ruce w rucnem zgibadle malsnje tam a sem.

Pó tom kresle formy z pomocu źěłowego łopjena z wóskowymi mólowańskimi pisakami na tapetowu rulu abo wuproběruju sami wšake linijowe mustry. Kreslenje na wjelikej płoninje bźez zepěranja na ruki pódpěrujo drobnomotoriske zamóžnosći. Zawěsće cyni źiśam tek wjele wjasela, gaž jadno góle z jadnym linijowym mustrom zachopijo a sused z toś tym mustrom pókšacujo.Kreslenje na papjeru bźez zepěranja na ruki

Źiśi sednu se za blido a wopytaju něnto, mjeńše kreslanki bźez zepěranja na papjeru pśinjasć. Teke how wužywaju górjejce pomjenjone źěłowe łopjeno ze styrimi linijowymi mustrami ako pomoc ku kreslenju abo namóluju sami wšake pógibowańske mustry na łopjeno.

Za źiśi jo jadnorjej mustrowe rědy zasej pódaś, gaž sebje łopjeno prěki połožyju. Wósebne pisaki w tśirožkatej formje z nopkami wólažcuju kreslenje, dokulaž lažy pisak lěpjej w ruce a teke pśi dlejšem wužywanju žedne bólosći njezawinujo. Źiśi mógu pak teke filcowe pisaki wužywaś, dokulaž se te lažko pó papjerje suwaju.Linijowe mustry wótkreslowaś

Ako dalšny schójźeńk śěžkosći słužy kopěrowańska pśedłoga z pśedpódanymi pógibowańskimi mustrami. Linije bituju źe orientacisku pomoc pśi wótkreslowanju, rownocasnje pak jo wjelikosć kreslanki pśedpódana. Źiśi jědu pó pśedpódanych mustrach nejpjerwjej z palcom, pótom z barwikami abo filcowymi pisakami. Kresle kuždu liniju pó móžnosći bźez pśetergnjenja, to groni, až pisak njewótzwignu. Glědajśo na to, až źarže wšykne pisak ekonomiski. Pógiby wótlěwa napšawo maju prioritu, dokulaž wótpowěduju našomu pisańskemu směroju.

Pomagajśo Florijoju, liniju tak derje ako móžno wótkreslowaś. Wopytajśo kuždu liniju tak kresliś, až kresliśo ju wót zachopjeńka až do kóńca bźez pśetergnjenja. Pokažćo źiśam na dwěma pśikładoma, co maju cyniś. Wobjěźćo (nachspuren) prědnu rownu liniju a muster wokłona (Bogen). Pótom wšykne sami toś ten nadawk na swójom źěłowem łopjenje zwopšawdniju.

barwy a formy (projekty)