Serbske šulske towaristwo z.t.
Pakujom swój kofer

Materialije

kofer

šesć do wósym kusow drastwy (Kleidungsstücke) we wšakorakich barwach


Pśigótowanje

Wócynjony (geöffnet) kofer stajijo se dosrjejź stołowego krejza. Drastwy se pódla zescynjaju (legen).


Pśispomnjenje

Gaž se źiśi z něcym zaběraju, což jich njezamujo njepśejma (- ansprechen), se malsnje wót togo wótwobrośiju (abwenden). Nejpózdźej w šuli pak se wót nich pomina, až maju teke njelažke wobstojnosći rozměś (erfassen). Aby se to raźiło, trjebaju źiśi dobre spomnjeśe a zamóžnosć, se pśez dlejšy cas koncentrěrowaś móc a se njedaś wót mólenjow (Störung) wótchyliś (ablenken). Mimo togo grajo zamóžnosć, sebje něco spomjetkowaś móc teke we wšednem dnju (Alltag) źiśi, jadnu rolu, gaž muse we wěstem pórěźe jaden nadawk wuwjasć, na pśikład: Źiśo do kupadła, wumyjśo sebje ruce, wucysććo sebje zuby a woblacćo sebje pón nocny woblak.


Pśewjeźenje

Źiśi sejźe w stołowem krejzu. Źo wó to, až sebje źiśi stawnje wěcej kusow drastwy we wótpowědnej barwje spomjetkuju a toś te do kofra spakuju. Kužde góle wubjerjo se jaden drastwowy kus, gaž jo na rěźe, a pomjenjujo jen. Pśi tom nejpjerwjej wšykne drastwowe kuse wóspjetujo, kenž južo w kofrje su, a pótom pomjenjujo nowy kus drastwy.

Nježlic se graśe zachopijo, nejpjerwjej wšykne gromaźe wše zapśimjeśa (Begriff) a barwy wóspjetuju. Jadno góle pokazujo pśi tom na wótpowědnu drastwu.

Pótom zachopijo se prědna grajna runda a prědny grajaŕ groni: Zapakujom do swójogo kofra módry zec. Drugi grajaŕ to wóspjetujo a dodajo: Zapakujom do swójogo kofra módry zec a běły pulower. Tśeśe góle groni: Zapakujom do swójogo kofra módry zec, běły pulower a žołtu šapku. Tak źo to dalej. Graśe se zakóńcyjo, gaž pomjenjujo jadno góle wopacny (falsch) źěl drastwy abo barwu zabydnjo.

W prědnej runźe wólažcyjośo źiśam graśe z tym, až drastwowe źěle w pšawem rěźe pódla sebje zescynjajośo. Dalšna móžnosć jo, až sebje źiśi pśi nalicenju pomagaju, tak až su na kóńcu w kofrje wše drastwowe źěle zapakowane.


Warianta

Wěcej wjasela toś to graśe hyšći gótujo, gaž sebje źiśi wěcy (njezmysłowe słowa – Quatschwörter) wumysluju, kenž njeeksistěruju.

barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Pakujom swój kofer

Materialije

kofer

šesć do wósym kusow drastwy (Kleidungsstücke) we wšakorakich barwach


Pśigótowanje

Wócynjony (geöffnet) kofer stajijo se dosrjejź stołowego krejza. Drastwy se pódla zescynjaju (legen).


Pśispomnjenje

Gaž se źiśi z něcym zaběraju, což jich njezamujo njepśejma (- ansprechen), se malsnje wót togo wótwobrośiju (abwenden). Nejpózdźej w šuli pak se wót nich pomina, až maju teke njelažke wobstojnosći rozměś (erfassen). Aby se to raźiło, trjebaju źiśi dobre spomnjeśe a zamóžnosć, se pśez dlejšy cas koncentrěrowaś móc a se njedaś wót mólenjow (Störung) wótchyliś (ablenken). Mimo togo grajo zamóžnosć, sebje něco spomjetkowaś móc teke we wšednem dnju (Alltag) źiśi, jadnu rolu, gaž muse we wěstem pórěźe jaden nadawk wuwjasć, na pśikład: Źiśo do kupadła, wumyjśo sebje ruce, wucysććo sebje zuby a woblacćo sebje pón nocny woblak.


Pśewjeźenje

Źiśi sejźe w stołowem krejzu. Źo wó to, až sebje źiśi stawnje wěcej kusow drastwy we wótpowědnej barwje spomjetkuju a toś te do kofra spakuju. Kužde góle wubjerjo se jaden drastwowy kus, gaž jo na rěźe, a pomjenjujo jen. Pśi tom nejpjerwjej wšykne drastwowe kuse wóspjetujo, kenž južo w kofrje su, a pótom pomjenjujo nowy kus drastwy.

Nježlic se graśe zachopijo, nejpjerwjej wšykne gromaźe wše zapśimjeśa (Begriff) a barwy wóspjetuju. Jadno góle pokazujo pśi tom na wótpowědnu drastwu.

Pótom zachopijo se prědna grajna runda a prědny grajaŕ groni: Zapakujom do swójogo kofra módry zec. Drugi grajaŕ to wóspjetujo a dodajo: Zapakujom do swójogo kofra módry zec a běły pulower. Tśeśe góle groni: Zapakujom do swójogo kofra módry zec, běły pulower a žołtu šapku. Tak źo to dalej. Graśe se zakóńcyjo, gaž pomjenjujo jadno góle wopacny (falsch) źěl drastwy abo barwu zabydnjo.

W prědnej runźe wólažcyjośo źiśam graśe z tym, až drastwowe źěle w pšawem rěźe pódla sebje zescynjajośo. Dalšna móžnosć jo, až sebje źiśi pśi nalicenju pomagaju, tak až su na kóńcu w kofrje wše drastwowe źěle zapakowane.


Warianta

Wěcej wjasela toś to graśe hyšći gótujo, gaž sebje źiśi wěcy (njezmysłowe słowa – Quatschwörter) wumysluju, kenž njeeksistěruju.

barwy a formy (projekty)