Serbske šulske towaristwo z.t.
Formy su wšuźi

download na kóńcu teksta


Materialije

kopěrowańska pśedłoga

małe lipate cedliki


Pśigótowanje

Pśedłogu z formami wuśišćaś, na kšuśejšu papjeru nalipaś abo laminěrowaś a formy wurězaś. Kopěrowańsku pśedłogu z kasparikom a formami za wurězanje na normalnu papjeru wuśišćaś.


Pśispomnjenje

Za zapśimjeśe (Begriff) kwadrat abo pšaworog (Rechteck) wužywaju źiśi w pśedšulskem starstwje za wětšy źěl hyšći słowo styrirog. Aby pak wóni wjele zapśimjeśow tak pśipódla nawuknuli, dejali pśi wobchadanju (Umgang) ze źiśimi tak cesto ako móžno pšawe pomjenjowanja wužywaś.


Pśewjeźenje

Sejźiśo ze źiśimi gromaźe a pokazujośo formy: krejz, kwadrat, pšaworog a tśirog, kótarež zgromadnje pśirownujośo.

Dla cogo groni se tśirogoju tśirog?

Kótara forma jo kulowata?

Kótara forma njama žednych rogow?

Kótara forma jo kwadrat?

Spóznajośo rozdźěl mjaz kwadratom a pšaworogom?

Pótom dostanjo kužde góle styri lipate cedliki. Na cedliki nakreslijo wóno pšaworog, kwadrat, krejz a tśirog. Ku kuždej formje pyta wóno něnto jaden pśedmjat (Gegenstand) w rumnosći, na kótaryž wótpowědny cedlik pśilipijo. Pó tom du wšykne źiśi zgromadnje wót cedlika k cedlikoju a pomjenjuju pśedmjat a formu: Globus je kulowaty.Figuru kłasć

Něnto sednu se wšykne za blido a formy wurězuju. Pótom sebje formy na kaspariku pšawje rozcynjaju a je kšuśe pśilipuju. Toś ta aktiwita spěchujo dokradne glědanje a koncentraciju, dokulaž źiśi muse sebje formy pšawje woglědaś a pśirědowaś.


Warianta

Źiśi mógu město kasparika tek sami figury z krejzow, tśirogow, styrirogow a kwadratow mólowaś. Chtož co, móžo kasparika rědnje pisanego wumólowaś.Nazgónjenja pódłymiś

Na kóńcu du wšykne wen a pytaju kołowokoło źiśownje abo pśi pśechójźowanju pó jsy abo měsće za formami: krejz, kwadrat, styrirog a tśirog. Źiśi pokazuju jadno drugemu formy, kótarež wšuźi wiźe. Casy wótkšywaju na jadnom pśedmjaśe (Gegenstand) ned wěcej formow.
barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Formy su wšuźi

download na kóńcu teksta


Materialije

kopěrowańska pśedłoga

małe lipate cedliki


Pśigótowanje

Pśedłogu z formami wuśišćaś, na kšuśejšu papjeru nalipaś abo laminěrowaś a formy wurězaś. Kopěrowańsku pśedłogu z kasparikom a formami za wurězanje na normalnu papjeru wuśišćaś.


Pśispomnjenje

Za zapśimjeśe (Begriff) kwadrat abo pšaworog (Rechteck) wužywaju źiśi w pśedšulskem starstwje za wětšy źěl hyšći słowo styrirog. Aby pak wóni wjele zapśimjeśow tak pśipódla nawuknuli, dejali pśi wobchadanju (Umgang) ze źiśimi tak cesto ako móžno pšawe pomjenjowanja wužywaś.


Pśewjeźenje

Sejźiśo ze źiśimi gromaźe a pokazujośo formy: krejz, kwadrat, pšaworog a tśirog, kótarež zgromadnje pśirownujośo.

Dla cogo groni se tśirogoju tśirog?

Kótara forma jo kulowata?

Kótara forma njama žednych rogow?

Kótara forma jo kwadrat?

Spóznajośo rozdźěl mjaz kwadratom a pšaworogom?

Pótom dostanjo kužde góle styri lipate cedliki. Na cedliki nakreslijo wóno pšaworog, kwadrat, krejz a tśirog. Ku kuždej formje pyta wóno něnto jaden pśedmjat (Gegenstand) w rumnosći, na kótaryž wótpowědny cedlik pśilipijo. Pó tom du wšykne źiśi zgromadnje wót cedlika k cedlikoju a pomjenjuju pśedmjat a formu: Globus je kulowaty.Figuru kłasć

Něnto sednu se wšykne za blido a formy wurězuju. Pótom sebje formy na kaspariku pšawje rozcynjaju a je kšuśe pśilipuju. Toś ta aktiwita spěchujo dokradne glědanje a koncentraciju, dokulaž źiśi muse sebje formy pšawje woglědaś a pśirědowaś.


Warianta

Źiśi mógu město kasparika tek sami figury z krejzow, tśirogow, styrirogow a kwadratow mólowaś. Chtož co, móžo kasparika rědnje pisanego wumólowaś.Nazgónjenja pódłymiś

Na kóńcu du wšykne wen a pytaju kołowokoło źiśownje abo pśi pśechójźowanju pó jsy abo měsće za formami: krejz, kwadrat, styrirog a tśirog. Źiśi pokazuju jadno drugemu formy, kótarež wšuźi wiźe. Casy wótkšywaju na jadnom pśedmjaśe (Gegenstand) ned wěcej formow.
barwy a formy (projekty)