Serbske šulske towaristwo z.t.
Doprědka a slědk

download na kóńcu teksta


Materialije

wobrazowe kórtki

gymnastikowe rinki we wšakorakich barwach (zelena, cerwjena, žołta, módra)


Pśigótowanje

Wobrazowe kórtki wuśišćaś. Kórtki laminěrowaś abo na kšuśejšu papjeru pśilipaś. Scyńśo tśi rinki do jadnogo rěda (Reihe).


Pśewjeźenje

Źiśi sednu se na jadnom boku rinkow jadno pódla drugego. Wóspjetujśo nejpjerwjej ze źiśimi gromaźe barwy, z tym až jim barwowe kórtki pokazujośo. Pšosćo jadnotliwe źiśi jaden pśedmjat (Gegenstand) w kupcynej rumnosći wubraś, kenž ma samsku barwu, a toś ten pomjenjowaś (benennen).

Kaka barwa to jo? Pytaj pśedmjat, kenž jo teke zeleny. Pokaž nam něco, což ma samsku barwu. Pótom pokažośo w probowej runźe wótběg graśa.

Na to stupijo se jadno góle pśed prědny rink a groni rym, pśi comž wužywa barwu rinkow.

Módre, žołte, zelene,

toś te barwy znajomy.

Góle skoka wót rinka k rinkoju a pomjenjujo głosnje wótpowědnu barwu. Skócyjo ze slědnego rinka a wóstanjo z kśebjatom (Rücken) k rědoju stojece. Góle barwy w toś tom rěźe hyšći raz wóspjetujo. Wy scynijośo barwowe kórtki w pomjenjonem rěźe do rinkow. Pótom se góle wobrośijo a kontrolěrujo, lěc jo wše barwy w pšawem rěźe pomjenjowało. Něnto skócyjo slědk a pomjenjujo barwy w napśeśiwnem rěźe. Gaž jo zasej pśi starśe, wóstanjo z kśebjatom k rědoju stojece a wóspjetujo barwy w toś tom rěźe. Wy scynijośo barwowe kórtki w pomjenjonem rěźe do rinkow. Su wše barwy korektne byli?

Změńśo za kužde góle slěd barwow, z tym až gymnastikowe rinki wuměnijośo: prědne góle (zelena, cerwjena, módra), druge góle (žołta, módra, zelena) ...

Warianta

Móžośo graśe teke ze styri abo pěś barwami graś.


barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Doprědka a slědk

download na kóńcu teksta


Materialije

wobrazowe kórtki

gymnastikowe rinki we wšakorakich barwach (zelena, cerwjena, žołta, módra)


Pśigótowanje

Wobrazowe kórtki wuśišćaś. Kórtki laminěrowaś abo na kšuśejšu papjeru pśilipaś. Scyńśo tśi rinki do jadnogo rěda (Reihe).


Pśewjeźenje

Źiśi sednu se na jadnom boku rinkow jadno pódla drugego. Wóspjetujśo nejpjerwjej ze źiśimi gromaźe barwy, z tym až jim barwowe kórtki pokazujośo. Pšosćo jadnotliwe źiśi jaden pśedmjat (Gegenstand) w kupcynej rumnosći wubraś, kenž ma samsku barwu, a toś ten pomjenjowaś (benennen).

Kaka barwa to jo? Pytaj pśedmjat, kenž jo teke zeleny. Pokaž nam něco, což ma samsku barwu. Pótom pokažośo w probowej runźe wótběg graśa.

Na to stupijo se jadno góle pśed prědny rink a groni rym, pśi comž wužywa barwu rinkow.

Módre, žołte, zelene,

toś te barwy znajomy.

Góle skoka wót rinka k rinkoju a pomjenjujo głosnje wótpowědnu barwu. Skócyjo ze slědnego rinka a wóstanjo z kśebjatom (Rücken) k rědoju stojece. Góle barwy w toś tom rěźe hyšći raz wóspjetujo. Wy scynijośo barwowe kórtki w pomjenjonem rěźe do rinkow. Pótom se góle wobrośijo a kontrolěrujo, lěc jo wše barwy w pšawem rěźe pomjenjowało. Něnto skócyjo slědk a pomjenjujo barwy w napśeśiwnem rěźe. Gaž jo zasej pśi starśe, wóstanjo z kśebjatom k rědoju stojece a wóspjetujo barwy w toś tom rěźe. Wy scynijośo barwowe kórtki w pomjenjonem rěźe do rinkow. Su wše barwy korektne byli?

Změńśo za kužde góle slěd barwow, z tym až gymnastikowe rinki wuměnijośo: prědne góle (zelena, cerwjena, módra), druge góle (žołta, módra, zelena) ...

Warianta

Móžośo graśe teke ze styri abo pěś barwami graś.


barwy a formy (projekty)