Serbske šulske towaristwo z.t.
Mój kłobyk ma tśi rogi

Materialije

kopěrowańska pśedłoga

casnikowe boki

barwna papjera

lipadło

materialije k wupyšnjenju kłobyka

wóskowa krida abo barwiki


Pśigótowanje

Jadnotliwe złožowańske kšace pśigótowaś a złožowański muster we wótpowědnem rěźe ako złožowańsku drogu na dłujku ławku rozcynjaś. Papjerjany kłobyk ako muster k woglědanju zbasliś a wupyšniś.Pśispomnjenje

Za wětšy źěl źiśi njejo lažko rownocasnje z Wami kšac pó kšacu złožowaś, dokulaž źěłowu instrukciju njerozměju. Źiśam pomaga, jo-lic złožowański muster we wótpowědnem rěźe ako złožowańska droga wupołožona jo. Tak mógu kuždy cas sami pśekontrolěrowaś, lěc pšawje złožuju abo kak pśiducy złožowański kšac wuglěda.


Pśewjeźenje

Majka a Flori cotej źinsa drogowaś, dokulaž se wence słyńcko tak rědnje smjejo. Majka ma wjele kłobykow w swójej spižce. Wezmu źinsa ten módry z teju šyrokeju kšomu, wóna groni. Flori groni: Ja złožyjom sebje malsnje papjerjany kłobyk. Jaden z tśimi rogami a wjelikim pjerom, kótarež som wence w gumnje namakał. Gaž sebje swój kłobyk na głowu stajijom, pśidu mě pisane mjatelicki woglědat. Pokažośo wupyšjony papjerjany kłobyk a rozjasniśo źiśam, až se źinsa kužde góle taki kłobyk z tśimi rogami zbaslijo.


Sebje złožowańsku drogu wobglědowaś

Wobglědajśo sebje nejpjerwjej ze źiśimi złožowańsku drogu. How jo papjerjany kłobyk južo złožony a móžośo sebje kuždy kšac dokradnje wobglědaś.


Złožowańske kšace pokazaś

Pótom pokazujośo źiśam kšac pó kšacu, kak kłobyk złožujośo. Nejpjerwjej złožuju łopjeno wót górjejce dołoj rowno na połojcu a wóstajiju jo zacynjone. Něnto zjědu wótlěwa napšawo jaden raz z palcom pó złožonej kšomje. Pótom złožuju łopjeno wótlěwa napšawo hyšći raz na połojcu a wócyniju jo zasej. Srjejźa jo něnto mója srjejźna linija. Ako pśiduce złožuju lěwy górjejcny rog nutś na toś tu srjejźnu liniju a zjědu pó kšomje z palcom. Pó tom złožuju pšawy górjejcny rog nutś na toś tu srjejźnu liniju a zjědu pó kšomje z palcom. Pótom zagibnu dołojcnu kšomu za kłobykowu kšomu na kuždem boku górjej a zjědu pó wobyma kšomoma z palcom. Něnto zagibnu małe rožki na tamny bok. Na kóńcu toś te rožki kšuśe zlipju a gótowy jo mój papjerjany kłobyk.

Pokiw: Móžośo wótwórjone kóńce teke z tackerom kšuśe zespinkowaś, tak až lěpjej źarže, abo z lipatym paskom pśilipnuś.Papjerjany kłobyk sami złožowaś

Něnto dostanjo kužde góle casnikowy bok a wopytajo z pomocu złožowańskeje drogi papjerjany kłobyk złožowaś. Wšykne se pór minutow śicho a koncentrěrowane ze złožowańskim nadawkom zaběraju. Pó tom dostanu źiśi barwnu papjeru a wopytaju hyšći raz kłobyk złožowaś. Nazgónjenja z prědnego złožowańskego wopyta jim pśi tom pomagaju a wóni mógu se mjazy sobu pódpěraś. Chtož jo gótowy, dekorěrujo abo pómólujo swój kłobyk z pśigótowanymi materialijami.


Złožowański plakat

Zlipśo do togo zgótowane złožowańske kšace na plakat, kótaryž na sćěnje pśiscynijośo, tak až mógu sebje jadnotliwe źiśi pózdźej teke sami papjerjany kłobyk zbasliś.


Spiw spiwaś

Źiśi stajiju sebje swój zbaslony kłobyk a spiwaju spiw Mój kłobyk ma tśi rogi. Prědny raz spiwa se spiw ceło pómałem a źiśi gótuju pśi spiwanju slědujuce pógiby:

mój – pokazuju z palcom na sebje

tśi – pokazuju tśi palce

njama – tśěsu z głowu

kłobyk – pokazuju na kłobyk

rogi – pokazuju na rogi.

Spiwajśo spiw wěcej raz z pśiběrajuceju malsnosću, aby se koncentracija źiśi spěchowała.


Mój kłobyk ma tśi rogi


słowa a melodija: z ludu

dolnoserbski.


Mój kłobyk ma tśi rogi,

ten kłobyk ma, how hej.

Gaž njama wón tśi rogi,

pón kłobyk tek mój njej‘.


barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Mój kłobyk ma tśi rogi

Materialije

kopěrowańska pśedłoga

casnikowe boki

barwna papjera

lipadło

materialije k wupyšnjenju kłobyka

wóskowa krida abo barwiki


Pśigótowanje

Jadnotliwe złožowańske kšace pśigótowaś a złožowański muster we wótpowědnem rěźe ako złožowańsku drogu na dłujku ławku rozcynjaś. Papjerjany kłobyk ako muster k woglědanju zbasliś a wupyšniś.Pśispomnjenje

Za wětšy źěl źiśi njejo lažko rownocasnje z Wami kšac pó kšacu złožowaś, dokulaž źěłowu instrukciju njerozměju. Źiśam pomaga, jo-lic złožowański muster we wótpowědnem rěźe ako złožowańska droga wupołožona jo. Tak mógu kuždy cas sami pśekontrolěrowaś, lěc pšawje złožuju abo kak pśiducy złožowański kšac wuglěda.


Pśewjeźenje

Majka a Flori cotej źinsa drogowaś, dokulaž se wence słyńcko tak rědnje smjejo. Majka ma wjele kłobykow w swójej spižce. Wezmu źinsa ten módry z teju šyrokeju kšomu, wóna groni. Flori groni: Ja złožyjom sebje malsnje papjerjany kłobyk. Jaden z tśimi rogami a wjelikim pjerom, kótarež som wence w gumnje namakał. Gaž sebje swój kłobyk na głowu stajijom, pśidu mě pisane mjatelicki woglědat. Pokažośo wupyšjony papjerjany kłobyk a rozjasniśo źiśam, až se źinsa kužde góle taki kłobyk z tśimi rogami zbaslijo.


Sebje złožowańsku drogu wobglědowaś

Wobglědajśo sebje nejpjerwjej ze źiśimi złožowańsku drogu. How jo papjerjany kłobyk južo złožony a móžośo sebje kuždy kšac dokradnje wobglědaś.


Złožowańske kšace pokazaś

Pótom pokazujośo źiśam kšac pó kšacu, kak kłobyk złožujośo. Nejpjerwjej złožuju łopjeno wót górjejce dołoj rowno na połojcu a wóstajiju jo zacynjone. Něnto zjědu wótlěwa napšawo jaden raz z palcom pó złožonej kšomje. Pótom złožuju łopjeno wótlěwa napšawo hyšći raz na połojcu a wócyniju jo zasej. Srjejźa jo něnto mója srjejźna linija. Ako pśiduce złožuju lěwy górjejcny rog nutś na toś tu srjejźnu liniju a zjědu pó kšomje z palcom. Pó tom złožuju pšawy górjejcny rog nutś na toś tu srjejźnu liniju a zjědu pó kšomje z palcom. Pótom zagibnu dołojcnu kšomu za kłobykowu kšomu na kuždem boku górjej a zjědu pó wobyma kšomoma z palcom. Něnto zagibnu małe rožki na tamny bok. Na kóńcu toś te rožki kšuśe zlipju a gótowy jo mój papjerjany kłobyk.

Pokiw: Móžośo wótwórjone kóńce teke z tackerom kšuśe zespinkowaś, tak až lěpjej źarže, abo z lipatym paskom pśilipnuś.Papjerjany kłobyk sami złožowaś

Něnto dostanjo kužde góle casnikowy bok a wopytajo z pomocu złožowańskeje drogi papjerjany kłobyk złožowaś. Wšykne se pór minutow śicho a koncentrěrowane ze złožowańskim nadawkom zaběraju. Pó tom dostanu źiśi barwnu papjeru a wopytaju hyšći raz kłobyk złožowaś. Nazgónjenja z prědnego złožowańskego wopyta jim pśi tom pomagaju a wóni mógu se mjazy sobu pódpěraś. Chtož jo gótowy, dekorěrujo abo pómólujo swój kłobyk z pśigótowanymi materialijami.


Złožowański plakat

Zlipśo do togo zgótowane złožowańske kšace na plakat, kótaryž na sćěnje pśiscynijośo, tak až mógu sebje jadnotliwe źiśi pózdźej teke sami papjerjany kłobyk zbasliś.


Spiw spiwaś

Źiśi stajiju sebje swój zbaslony kłobyk a spiwaju spiw Mój kłobyk ma tśi rogi. Prědny raz spiwa se spiw ceło pómałem a źiśi gótuju pśi spiwanju slědujuce pógiby:

mój – pokazuju z palcom na sebje

tśi – pokazuju tśi palce

njama – tśěsu z głowu

kłobyk – pokazuju na kłobyk

rogi – pokazuju na rogi.

Spiwajśo spiw wěcej raz z pśiběrajuceju malsnosću, aby se koncentracija źiśi spěchowała.


Mój kłobyk ma tśi rogi


słowa a melodija: z ludu

dolnoserbski.


Mój kłobyk ma tśi rogi,

ten kłobyk ma, how hej.

Gaž njama wón tśi rogi,

pón kłobyk tek mój njej‘.


barwy a formy (projekty)