Serbske šulske towaristwo z.t.
Młogosćowe póriki

download na kóńcu teksta


Material

kopěrowańska pśedłoga


Wobrazowe kórtki

jadna módra ryba, dwě módrej rybje, tśi módre ryby, styri módre ryby, pěś módrych rybow, šesć módrych rybow; jadna žołta ryba, dwě žołtej rybje, tśi žołte ryby, styri žołte ryby, pěś žołtych rybow, šesć žołtych rybow; jadna zelena ryba, dwě zelenej rybje, tśi zelene ryby, styri zelene ryby, pěś zelenych rybow, šesć zelenych rybow; jadna cerwjena ryba, dwě cerwjenej rybje, tśi cerwjene ryby, styri cerwjene ryby, pěś cerwjenych rybow, šesć cerwjenych rybow.


Pśigótowanje

Kopěrowańsku papjeru z młogosćami dwójcy a pśedłogu z licbami jaden raz wuśišćać. Aby se kórtki dlej źaržali se pśiraźijo je laminěrowaś. We fachowych wobchodach dajo teke blankokórty z kšuteje papjery we wjelikosći 6 x 6 cm za memograśa, na kótarež mógu se wobraze nalipaś.Toś te kórty su wjelgin stabilne a dłujko źarže.


Pśispomnjenje

Spóznaś licbowe wobraze a zamóžnosć, toś te wobraze z licbnikom (Zahlwort) zwězaś, stej wažnej kšaceni k rozměśeju licbow. Južo pśed chójźenim do šule mógu se prědne znaśa licby pótrjefjecy natwarjaś, z tym až źiśi spóznawaju, až stoj jadna licba za jadnu młogosć. Źiśi, kenž zachopiju struktury młogosćow pšawje wiźeś a słyšaś (wahrnehmen), njemuse pózdźej raz wše młogosćowe elementy jadnotliwje licyś, ale mógu licbu ze wšakich źělnych elementow natwariś. Toś to zawupytnjenje (Wahrnehmung) młogosćow jo za wobšyrne licbowe rozměśe njewuzbytne a jo wažne wuměnjenje za pózdźejše licenje w prědnem lětniku.


Pśewjeźenje

Dwě abo tśi źiśi graju z 12 abo wěcej kórtkowymi pórikami, kenž pśedstajaju młogosći wót 1 do 6 we wšakorakich barwach. Pśecej dwě kórtce ze samskeju młogosću w jadnej barwje słušatej gromadu. Wobglědujśo sebje nejpjerwjej ze źiśimi gromaźe kuždu kórtku a źiśi daś młogosći, licby a barwy pomjeniju. Pšosćo źiśi teke, młogosći ze swójimi palcami pokazaś.


Wjele rybow how wiźiśo?

Pokažćo tśi palce.

Kak se groni tej licbje?

Kaku barwu maju ryby?


Pótom se kórtki změšaju a zakšyte w dwěma rědoma pódla sebje wuscynjaju. Jadno góle zachopijo a wótkšyjo dwě kórtce. Pomjenijo kórtce same abo z pomocu wótkubłaŕki, na pśikład: dwě zelenej rybje a dwě zelenej rybje. Jo-lic stej młogosć a barwa na wobyma kórtkoma jadnakej, móžo góle sebje wobej kórtce wobchowaś a pśiducej dwě kórtce wótkšyś. Jo-lic wótkšyjotej se dwě kórtce, kenž se gromadu njegóźitej, ma wobej kórtce zasej na samskem městnje wobrośiś a pśiduce góle jo na rěźe. Chto ma na kóńcu nejwěcej kórtkow?


Warianta

Graśe dajo se teke tak graś, až źiśi młogosć a wótpowědnu licbu pśirěduju: tśi zelene ryby a licba tśi. Spóznaś licbowe wobraze a zamóžnosć, toś te wobraze z licbnikom (Zahlwort) zwězaś móc, stej wažnej kšaceni k rozměśeju licbow (Zahlenverständnis).


barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Młogosćowe póriki

download na kóńcu teksta


Material

kopěrowańska pśedłoga


Wobrazowe kórtki

jadna módra ryba, dwě módrej rybje, tśi módre ryby, styri módre ryby, pěś módrych rybow, šesć módrych rybow; jadna žołta ryba, dwě žołtej rybje, tśi žołte ryby, styri žołte ryby, pěś žołtych rybow, šesć žołtych rybow; jadna zelena ryba, dwě zelenej rybje, tśi zelene ryby, styri zelene ryby, pěś zelenych rybow, šesć zelenych rybow; jadna cerwjena ryba, dwě cerwjenej rybje, tśi cerwjene ryby, styri cerwjene ryby, pěś cerwjenych rybow, šesć cerwjenych rybow.


Pśigótowanje

Kopěrowańsku papjeru z młogosćami dwójcy a pśedłogu z licbami jaden raz wuśišćać. Aby se kórtki dlej źaržali se pśiraźijo je laminěrowaś. We fachowych wobchodach dajo teke blankokórty z kšuteje papjery we wjelikosći 6 x 6 cm za memograśa, na kótarež mógu se wobraze nalipaś.Toś te kórty su wjelgin stabilne a dłujko źarže.


Pśispomnjenje

Spóznaś licbowe wobraze a zamóžnosć, toś te wobraze z licbnikom (Zahlwort) zwězaś, stej wažnej kšaceni k rozměśeju licbow. Južo pśed chójźenim do šule mógu se prědne znaśa licby pótrjefjecy natwarjaś, z tym až źiśi spóznawaju, až stoj jadna licba za jadnu młogosć. Źiśi, kenž zachopiju struktury młogosćow pšawje wiźeś a słyšaś (wahrnehmen), njemuse pózdźej raz wše młogosćowe elementy jadnotliwje licyś, ale mógu licbu ze wšakich źělnych elementow natwariś. Toś to zawupytnjenje (Wahrnehmung) młogosćow jo za wobšyrne licbowe rozměśe njewuzbytne a jo wažne wuměnjenje za pózdźejše licenje w prědnem lětniku.


Pśewjeźenje

Dwě abo tśi źiśi graju z 12 abo wěcej kórtkowymi pórikami, kenž pśedstajaju młogosći wót 1 do 6 we wšakorakich barwach. Pśecej dwě kórtce ze samskeju młogosću w jadnej barwje słušatej gromadu. Wobglědujśo sebje nejpjerwjej ze źiśimi gromaźe kuždu kórtku a źiśi daś młogosći, licby a barwy pomjeniju. Pšosćo źiśi teke, młogosći ze swójimi palcami pokazaś.


Wjele rybow how wiźiśo?

Pokažćo tśi palce.

Kak se groni tej licbje?

Kaku barwu maju ryby?


Pótom se kórtki změšaju a zakšyte w dwěma rědoma pódla sebje wuscynjaju. Jadno góle zachopijo a wótkšyjo dwě kórtce. Pomjenijo kórtce same abo z pomocu wótkubłaŕki, na pśikład: dwě zelenej rybje a dwě zelenej rybje. Jo-lic stej młogosć a barwa na wobyma kórtkoma jadnakej, móžo góle sebje wobej kórtce wobchowaś a pśiducej dwě kórtce wótkšyś. Jo-lic wótkšyjotej se dwě kórtce, kenž se gromadu njegóźitej, ma wobej kórtce zasej na samskem městnje wobrośiś a pśiduce góle jo na rěźe. Chto ma na kóńcu nejwěcej kórtkow?


Warianta

Graśe dajo se teke tak graś, až źiśi młogosć a wótpowědnu licbu pśirěduju: tśi zelene ryby a licba tśi. Spóznaś licbowe wobraze a zamóžnosć, toś te wobraze z licbnikom (Zahlwort) zwězaś móc, stej wažnej kšaceni k rozměśeju licbow (Zahlenverständnis).


barwy a formy (projekty)