Serbske šulske towaristwo z.t.
Krejz

download na kóńcu teksta


Materialije

kopěrowańsa pśedłoga

casniki, casopise abo katalogi

nožyce

barwiki

kšuta papa


Pśigótowanje

Kopěrowańsku pśedłogu za kužde góle wuśišćaś. Wobraze z kulowatymi pśedmjatami z katalogow, casnikow abo casopisow wurězaś a na papu nalipaś. How někotare pśikłady: tykańc, casnik, talaŕ, zbórk, pśedešćnik, bubon, bublink, jabłuko, apelsina, wišnja, melona, gjarnc, tomata, šklicka atd.


Komentar

Za źiśi w starstwje 3 do 6 lět jo mólowanje wjelgin wažne, dokulaž mógu sebje wěcy samostatnje w swójej fantaziji stwóriś a swóje dožywjenja pśeźěłaś. Krejz jawi se ako zakładna forma wjelgin cesto we wobrazach, glědaj słyńco abo woblico. Raz nawuknjone formy źiśi pśeliš rad wužywaju. Wóni pak maju cesto śěžkosći, rědny kulowaty krejz, kenž jo w swójej formje zacynjony, namólowaś. Za wětšy źěl wuglědaju prědne namólowane krejze źiśi skerjej ako jaja. Někotare źiśi spóznaju krejz w pśedmjatach ako zacynjonu formu zasej. Wóni wužywaju toś ten pśedmjat za swóju kreslanku, z tym až wobcerjenje (Umriss) z pisakom wobjědu. Gaž kśě sebje na pśikład mandala zgótowaś, wezmu sebje na pomoc talaŕ, kótaryž jo kulowaty, tak až mógu kšomu talarja derje z pisakom wobjěś. Někotare źiśi pšose swójeju starjejšeju wó pomoc, aby jim rědny krejz namólowałej, dokulaž to hyšći wót samego tak rědnje njezamógu. Pjerwjej abo pózdźej pak žyce sebje źiśi wěcy tak napódobniś móc, ako wóni we wopšawźitosći su: tak móluju na pśikład awtowe kólasa, kótarež dejali tek na papjerje rědnje kulowate wuglědaś.


Pśewjeźenje

Źiśi sejźe w krejzu na zemi. Pšosćo źiśi wó to, wěcy pomjenjowaś, kótarež su kulowate. Wjelgin wjele wěcow wokoło nas su kulowate ako krejz. Mólujśo wšykne z lěweju a pšaweju ruku wjele małych a wjelikich krejzow do pówětša. Powědajśo, co jo wšykno kulowate (torta, zeger, talaŕ, zbórk, wócynjony pśedešćnik, bubon, žwack, bublink, jabłuko, wišnja ...).


Pšawje abo wopaki

Pó tom pśewjeźośo slědujuce graśe, kenž pomina sebje dokradne pśisłuchanje a kenž spěchujo zamóžnosć źiśi, se koncentrěrowaś. Mimo togo toś to zwucowanje źiśi wupominajo z tym, až maju na to słyšane bźez wjelikego pśemyslowanja pšawje reagěrowaś.

Źiśi bubnuju z pokazowakom na zemju. Wótkubłaŕ/ka groni: Talaŕ jo kulowaty. abo Talaŕ jo rogaty. Gaž wugronjenje pśitrjefijo, scynje wšykne źiśi malsnje swójej ruce płone na zemju. Jo-lic jo wugronjenje wopacne, schowaju wšykne swójej ruce slězy kśebjata. Gaž wótkubłaŕ/ka woła: Kulowate wjele jo, malsnje krejze mólujśo!, móluju wšykne z wobyma rukoma krejze do pówětša. Pó chylce móžo tek jadno góle rolu wjednika graśa pśewześ.


Pokaz

Wužywajśo za graśe wobrazowe kórtki, aby źiśam zapśimjeśa pó móžnosći wizuelnje pokazaś mógali. Pśeto wósebnje źiśi, kótarež serbšćinu doma za swóju maminu rěc njamaju, zwězuju słyšany zukowy wobraz wizuelnje z pokazanym pśedmjatom. Z tym se ceło pśipódla a na rozwjaselecu wašnju rěc spěchujo. Pokažćo pak wobrazowu kórtku akle, pó tom až su se źiśi k zapśimjeśu wugronili. Wšykne na kóńcu hyšći raz wóspjetuju: Talaŕ jo kulowaty.Krejze mólowaś

Źiśi sednu se za blido. Wšykne dostanu źěłowe łopjeno a wobjědu tam pśedpódate krejze z barwikom. Pšosćo źiśi wó to, aby nejpjerwjej wjelike dypkowane linije z palcom wobjěli. Na wašom łopjenje wiźiśo někotare małe a wjelike krejze. Wobjěźćo wjelike krejze nejpjerwjej z palcom. Něnto pomagajśo Majce a wobjěźćo wšykne dypkowane krejze z barwikom. Njewótsajźćo barwik, ale mólujśo kuždy krejz pó móžnosći z jadnym razom a bźez wótsajźenja tak kulowaty ako móžno.Nazgónjenja pódłymiś

Stawnje dwě góleśi napórajotej plakat ku krejzoju. K tomu wurězujotej z casopisow abo katalogow kulowate pśedmjaty a wěcy a nalipjotej je na papu. Na kóńcu mólujotej na plakat hyšći někotare krejze z ruku.

Krejz
barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Krejz

download na kóńcu teksta


Materialije

kopěrowańsa pśedłoga

casniki, casopise abo katalogi

nožyce

barwiki

kšuta papa


Pśigótowanje

Kopěrowańsku pśedłogu za kužde góle wuśišćaś. Wobraze z kulowatymi pśedmjatami z katalogow, casnikow abo casopisow wurězaś a na papu nalipaś. How někotare pśikłady: tykańc, casnik, talaŕ, zbórk, pśedešćnik, bubon, bublink, jabłuko, apelsina, wišnja, melona, gjarnc, tomata, šklicka atd.


Komentar

Za źiśi w starstwje 3 do 6 lět jo mólowanje wjelgin wažne, dokulaž mógu sebje wěcy samostatnje w swójej fantaziji stwóriś a swóje dožywjenja pśeźěłaś. Krejz jawi se ako zakładna forma wjelgin cesto we wobrazach, glědaj słyńco abo woblico. Raz nawuknjone formy źiśi pśeliš rad wužywaju. Wóni pak maju cesto śěžkosći, rědny kulowaty krejz, kenž jo w swójej formje zacynjony, namólowaś. Za wětšy źěl wuglědaju prědne namólowane krejze źiśi skerjej ako jaja. Někotare źiśi spóznaju krejz w pśedmjatach ako zacynjonu formu zasej. Wóni wužywaju toś ten pśedmjat za swóju kreslanku, z tym až wobcerjenje (Umriss) z pisakom wobjědu. Gaž kśě sebje na pśikład mandala zgótowaś, wezmu sebje na pomoc talaŕ, kótaryž jo kulowaty, tak až mógu kšomu talarja derje z pisakom wobjěś. Někotare źiśi pšose swójeju starjejšeju wó pomoc, aby jim rědny krejz namólowałej, dokulaž to hyšći wót samego tak rědnje njezamógu. Pjerwjej abo pózdźej pak žyce sebje źiśi wěcy tak napódobniś móc, ako wóni we wopšawźitosći su: tak móluju na pśikład awtowe kólasa, kótarež dejali tek na papjerje rědnje kulowate wuglědaś.


Pśewjeźenje

Źiśi sejźe w krejzu na zemi. Pšosćo źiśi wó to, wěcy pomjenjowaś, kótarež su kulowate. Wjelgin wjele wěcow wokoło nas su kulowate ako krejz. Mólujśo wšykne z lěweju a pšaweju ruku wjele małych a wjelikich krejzow do pówětša. Powědajśo, co jo wšykno kulowate (torta, zeger, talaŕ, zbórk, wócynjony pśedešćnik, bubon, žwack, bublink, jabłuko, wišnja ...).


Pšawje abo wopaki

Pó tom pśewjeźośo slědujuce graśe, kenž pomina sebje dokradne pśisłuchanje a kenž spěchujo zamóžnosć źiśi, se koncentrěrowaś. Mimo togo toś to zwucowanje źiśi wupominajo z tym, až maju na to słyšane bźez wjelikego pśemyslowanja pšawje reagěrowaś.

Źiśi bubnuju z pokazowakom na zemju. Wótkubłaŕ/ka groni: Talaŕ jo kulowaty. abo Talaŕ jo rogaty. Gaž wugronjenje pśitrjefijo, scynje wšykne źiśi malsnje swójej ruce płone na zemju. Jo-lic jo wugronjenje wopacne, schowaju wšykne swójej ruce slězy kśebjata. Gaž wótkubłaŕ/ka woła: Kulowate wjele jo, malsnje krejze mólujśo!, móluju wšykne z wobyma rukoma krejze do pówětša. Pó chylce móžo tek jadno góle rolu wjednika graśa pśewześ.


Pokaz

Wužywajśo za graśe wobrazowe kórtki, aby źiśam zapśimjeśa pó móžnosći wizuelnje pokazaś mógali. Pśeto wósebnje źiśi, kótarež serbšćinu doma za swóju maminu rěc njamaju, zwězuju słyšany zukowy wobraz wizuelnje z pokazanym pśedmjatom. Z tym se ceło pśipódla a na rozwjaselecu wašnju rěc spěchujo. Pokažćo pak wobrazowu kórtku akle, pó tom až su se źiśi k zapśimjeśu wugronili. Wšykne na kóńcu hyšći raz wóspjetuju: Talaŕ jo kulowaty.Krejze mólowaś

Źiśi sednu se za blido. Wšykne dostanu źěłowe łopjeno a wobjědu tam pśedpódate krejze z barwikom. Pšosćo źiśi wó to, aby nejpjerwjej wjelike dypkowane linije z palcom wobjěli. Na wašom łopjenje wiźiśo někotare małe a wjelike krejze. Wobjěźćo wjelike krejze nejpjerwjej z palcom. Něnto pomagajśo Majce a wobjěźćo wšykne dypkowane krejze z barwikom. Njewótsajźćo barwik, ale mólujśo kuždy krejz pó móžnosći z jadnym razom a bźez wótsajźenja tak kulowaty ako móžno.Nazgónjenja pódłymiś

Stawnje dwě góleśi napórajotej plakat ku krejzoju. K tomu wurězujotej z casopisow abo katalogow kulowate pśedmjaty a wěcy a nalipjotej je na papu. Na kóńcu mólujotej na plakat hyšći někotare krejze z ruku.

Krejz
barwy a formy (projekty)