Serbske šulske towaristwo z.t.
Jaden, dwa, tśi

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga za wuśišć

2 muchowej platśawce

filcowy pódkładk (Filzunterlage)


Wobrazowe kórtki

módry krejz, žołty krejz, zeleny krejz, cerwjeny krejz, bruny krejz, carny krejz; módry tśirog, žołty tśirog, zeleny tśirog, cerwjeny tśirog, bruny tśirog, carny tśirog; módry styrirog, žołty styrirog, zeleny styrirog, cerwjeny styrirog, bruny styrirog, carny styrirog; modra gwězda, žołta gwězda, zelena gwězda, cerwjena gwězda, bruna gwězda, carna gwězda


Pśispomnjenje

Za zapśimjeśe kwadrat abo pšaworog wužywaju źiśi w pśedšulskem starstwje zwětšego słowo styrirog. Aby pak wóni wjele zapśimjeśow pśipódla nawuknuli, grońśo pśi wobchadanju ze źiśimi tak cesto ako móžno pšawe pomjenjowanja.


Pśigótowanje

Pśedłogu wuśišćaś, na kšuśejšu papjeru nalipaś abo laminěrowaś a kórtki wustśigaś. W fachowych lodach dajo teke blankokórtki z kšuteje papy we wjelikosći 6 x 6 cm za memograśa, na kótarež mógu se wobraze nalipaś. Toś te kórtki su bejnje stabilne a dłujko źarže.


Pśewjeźenje

Tśi źiśi graju gromaźe. Jadno góle jo w prědnem krejzu wjednik graśa. Nježli až se graśe zachopijo, pokažćo źiśam pó rěźe kórtki a źiśi pomjenjuju zgromadnje barwu a formu: módry tśirog, zeleny tśirog, cerwjeny tśirog ...

Pón rozdźěliju (verteilen) źiśi źaseś muchowych kórtkow we wšakich formach a barwach na filcowem pódkładku. Grońśo gronko a pšosćo źiśi, aby je wóspjetowali a na wótpowědnu kórtku pokazali:

Jaden, dwa, tśi,

módry tśirog pokaž mě.

Něnto dostanjotej wobej grajarja muchowu placawku. Wjednik graśa groni gronko a pomjenjujo kórtku:

Jaden, dwa, tśi,

cerwjeny tśirog pokaž mě.

Wobej góleśi klasnjotej tak malsnje ak móžno na wótpowědnu kórtku. Góle, kótarež jo malsnjejše, wóspjetujo głosnje barwu a formu. Joli až jo woboje pšawje, dostanjo góle toś tu muchu. Joli až njepśitrjefijo, dostanjo tamne źiśe wótpowědnu kórtku. Góle, kótarež jo ako prědne pěś muchow klasnuło, jo dobyśaŕ toś togo grajnego krejza.

Za pśiducy krejz źiśi zasej 10 kórtkow na pódkładku rozdźěliju a druge źiśe pśewzejo grajne nawjedowanje.

W toś tom graśu jo kužde źiśe raz wjednik graśa .


barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Jaden, dwa, tśi

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga za wuśišć

2 muchowej platśawce

filcowy pódkładk (Filzunterlage)


Wobrazowe kórtki

módry krejz, žołty krejz, zeleny krejz, cerwjeny krejz, bruny krejz, carny krejz; módry tśirog, žołty tśirog, zeleny tśirog, cerwjeny tśirog, bruny tśirog, carny tśirog; módry styrirog, žołty styrirog, zeleny styrirog, cerwjeny styrirog, bruny styrirog, carny styrirog; modra gwězda, žołta gwězda, zelena gwězda, cerwjena gwězda, bruna gwězda, carna gwězda


Pśispomnjenje

Za zapśimjeśe kwadrat abo pšaworog wužywaju źiśi w pśedšulskem starstwje zwětšego słowo styrirog. Aby pak wóni wjele zapśimjeśow pśipódla nawuknuli, grońśo pśi wobchadanju ze źiśimi tak cesto ako móžno pšawe pomjenjowanja.


Pśigótowanje

Pśedłogu wuśišćaś, na kšuśejšu papjeru nalipaś abo laminěrowaś a kórtki wustśigaś. W fachowych lodach dajo teke blankokórtki z kšuteje papy we wjelikosći 6 x 6 cm za memograśa, na kótarež mógu se wobraze nalipaś. Toś te kórtki su bejnje stabilne a dłujko źarže.


Pśewjeźenje

Tśi źiśi graju gromaźe. Jadno góle jo w prědnem krejzu wjednik graśa. Nježli až se graśe zachopijo, pokažćo źiśam pó rěźe kórtki a źiśi pomjenjuju zgromadnje barwu a formu: módry tśirog, zeleny tśirog, cerwjeny tśirog ...

Pón rozdźěliju (verteilen) źiśi źaseś muchowych kórtkow we wšakich formach a barwach na filcowem pódkładku. Grońśo gronko a pšosćo źiśi, aby je wóspjetowali a na wótpowědnu kórtku pokazali:

Jaden, dwa, tśi,

módry tśirog pokaž mě.

Něnto dostanjotej wobej grajarja muchowu placawku. Wjednik graśa groni gronko a pomjenjujo kórtku:

Jaden, dwa, tśi,

cerwjeny tśirog pokaž mě.

Wobej góleśi klasnjotej tak malsnje ak móžno na wótpowědnu kórtku. Góle, kótarež jo malsnjejše, wóspjetujo głosnje barwu a formu. Joli až jo woboje pšawje, dostanjo góle toś tu muchu. Joli až njepśitrjefijo, dostanjo tamne źiśe wótpowědnu kórtku. Góle, kótarež jo ako prědne pěś muchow klasnuło, jo dobyśaŕ toś togo grajnego krejza.

Za pśiducy krejz źiśi zasej 10 kórtkow na pódkładku rozdźěliju a druge źiśe pśewzejo grajne nawjedowanje.

W toś tom graśu jo kužde źiśe raz wjednik graśa .


barwy a formy (projekty)