Serbske šulske towaristwo z.t.
Pśedsłowo k barwam a formam

Ceły wizuelny swět jo połny barwow a bazěrujo na jadnorych zakładnych formach. Pśedlažecy materialije pódpěruju Was w tom, ze źiśimi raj barwow a formow ze wšymi zmysłami wuzbadaś a nadejś. Zaběra ze zakładnymi formami jo dobra móžnosć, rěcne zamóžnosći, wizuelne spomnjeśe a koncentraciju źiśi spěchowaś, pśeto młogosć wobrazow, kótaraž je źeńk ak źeńk w telewiziji, casopisach, interneśe a digitalnych medijach wobwliwujo, co byś pśiwzeta a pśeźěłana. Pśi tom bywa za naše źiśi pśecej śěšej, se na wěste nadrobnosći koncentrěrowaś a to wažne wót njewažnego źěliś. Źiśi pódawaju se togodla na pytanje za krejzom, tśirožkom a pšaworožkom a wótekšywaju zakładne formy za swójske kreatiwne a kresleńske ideje.

Mimo togo namakajośo póstarki za rane matematiske kubłanje, kótarež staja pśirodne wuknjeńske situacije do srjejźišća, tak ako wóni se pokazuju pśi źiśecem grajkanju a kenž źiśam wóstajaju dosć ruma za wótekšywanje. Rowno glědajucy na pśechad mjazy źiśownju a šulu zmóžniju aktiwity ako sortěrowanje, rědowanje, pśirownowanje, jadnore pśelicenje, rumowa orientacija a twórjenje młogosćow źiśam wuspěšne dalejwuknjenje w šuli. Matematika ga jo wšuźi we wobswěśe a w źiśecych graśach pśibytna, njejo pak źiśam wědobna. Togodla jo wěste nawjedowanje z boka dorosćonych trjebne, aby se matematiska wěda w źiśecych głowach zbuźiła k žywjenju.

barwy a formy (projekty)
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
pógibowanje
rěc a komunikacija
kreatiwnosć - baslenje a twórjenje
koncentracija a spomnjeśe (logisches Denken)
matematiske pśedchadne znajobnosći
pśirodowěda (Naturwissenschaft)
Pśedsłowo k barwam a formam

Ceły wizuelny swět jo połny barwow a bazěrujo na jadnorych zakładnych formach. Pśedlažecy materialije pódpěruju Was w tom, ze źiśimi raj barwow a formow ze wšymi zmysłami wuzbadaś a nadejś. Zaběra ze zakładnymi formami jo dobra móžnosć, rěcne zamóžnosći, wizuelne spomnjeśe a koncentraciju źiśi spěchowaś, pśeto młogosć wobrazow, kótaraž je źeńk ak źeńk w telewiziji, casopisach, interneśe a digitalnych medijach wobwliwujo, co byś pśiwzeta a pśeźěłana. Pśi tom bywa za naše źiśi pśecej śěšej, se na wěste nadrobnosći koncentrěrowaś a to wažne wót njewažnego źěliś. Źiśi pódawaju se togodla na pytanje za krejzom, tśirožkom a pšaworožkom a wótekšywaju zakładne formy za swójske kreatiwne a kresleńske ideje.

Mimo togo namakajośo póstarki za rane matematiske kubłanje, kótarež staja pśirodne wuknjeńske situacije do srjejźišća, tak ako wóni se pokazuju pśi źiśecem grajkanju a kenž źiśam wóstajaju dosć ruma za wótekšywanje. Rowno glědajucy na pśechad mjazy źiśownju a šulu zmóžniju aktiwity ako sortěrowanje, rědowanje, pśirownowanje, jadnore pśelicenje, rumowa orientacija a twórjenje młogosćow źiśam wuspěšne dalejwuknjenje w šuli. Matematika ga jo wšuźi we wobswěśe a w źiśecych graśach pśibytna, njejo pak źiśam wědobna. Togodla jo wěste nawjedowanje z boka dorosćonych trjebne, aby se matematiska wěda w źiśecych głowach zbuźiła k žywjenju.

barwy a formy (projekty)