Serbske šulske towaristwo z.t.
Mandala za wumólowanje

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga za kopěrowanje

barwiki

nožyce

muzika

nitka


Pśigótowanje

Wuśišćo pśedłogu na tłusćejšu papjeru.


Pśewjeźenje

Gaž źiśi w kupce zasej raz głosnje rušuju, móžo je zaběra z mandala wuměrniś. Wumólowanje spěchujo koncentraciju rowno tak ako drobnu motoriku a źiśi se pśi tom mjazy drugim teke změruju.

Zarědujśo źiśam togodla měrne źěłowe městno. Powědajśo z nimi nejpjerwjej wó temje sad z tym, až je na pśikład pšašaśo: Kaki sad wam słoźi? Kake jagody znajośo? Kaki sad rosćo na krickach? Rozkłaźćo pótom skrotka funkciju mandala a rozdźělśo źiśam pśedłogi. Zašaltujśo muziku a pšosćo źiśi, aby wócy skrotka zacynili a dłymoko pśedychali. Něnto móžo kuždy z wumólowanim zachopiś. Chtož jo gótowy, daś swójo mě slězy na mandala napišo abo wótkubłaŕka to gótujo. Na kóńcu kužde góle swój mandala wustśigajo. Kreslanki natykuju se na nitku a se w rumje abo na sćěnje wupowjesuju.


koncentracija a spomnjeśe
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
baslenje a twórjenje
drobna motorika
eksperiment
koncentracija a spomnjeśe
matematiske pśedchadne znajobnosći
pógibowanje
póznawanje
recept
rěc
rym
wulicowańko
fonologiske wuwědobnjenje
fonologiske wuwědobnjenje
Mandala za wumólowanje

download na kóńcu teksta

Materialije

pśedłoga za kopěrowanje

barwiki

nožyce

muzika

nitka


Pśigótowanje

Wuśišćo pśedłogu na tłusćejšu papjeru.


Pśewjeźenje

Gaž źiśi w kupce zasej raz głosnje rušuju, móžo je zaběra z mandala wuměrniś. Wumólowanje spěchujo koncentraciju rowno tak ako drobnu motoriku a źiśi se pśi tom mjazy drugim teke změruju.

Zarědujśo źiśam togodla měrne źěłowe městno. Powědajśo z nimi nejpjerwjej wó temje sad z tym, až je na pśikład pšašaśo: Kaki sad wam słoźi? Kake jagody znajośo? Kaki sad rosćo na krickach? Rozkłaźćo pótom skrotka funkciju mandala a rozdźělśo źiśam pśedłogi. Zašaltujśo muziku a pšosćo źiśi, aby wócy skrotka zacynili a dłymoko pśedychali. Něnto móžo kuždy z wumólowanim zachopiś. Chtož jo gótowy, daś swójo mě slězy na mandala napišo abo wótkubłaŕka to gótujo. Na kóńcu kužde góle swój mandala wustśigajo. Kreslanki natykuju se na nitku a se w rumje abo na sćěnje wupowjesuju.


koncentracija a spomnjeśe