Serbske šulske towaristwo z.t.
Kak se groni pśeśiwnikoju (Gegenspieler)

download na kóńcu teksta

Materialije

předkładk za wuśišćanje

běła papjera


Pśigótowanje

Pśedkładk wuśišćaś a laminěrowaś. Wobrazowe kórtki za wužywanje w pśirědowańskem graśu wustśigaś. W fachowych lodach dawa teke blankokórty z kšuteje papy we wjelikosći 6 x 6 cm, na kótarež móžośo wobraze nalipaś. Toś te kórty su wjelgin stailne a dlujko źarže.


wjeilka – mała (melona – carna jagoda)

rowny – kśiwy (Flori – Flori)

tłusta – śańka (Majka – Majka)

kisała – słodki (citrona – boms)

śěžki – lažki (kórb – kórbik)

wjele – mało (wišnjow – wišnjow)

twardy – měka (wórjech – slěwka)

wjasoła – tužna (Majka – Majka)

cysty – njerěšny (Flori – Flori)

połny – prozny (bjachaŕ – bjachaŕ)

zdrjałe – njezdrjałe (jabłuko – jabłuko)

malsna – pómała (Majka – slinik)


Pśewjeźenje

Scyńśo kórtki z wobrazowym bokom górjej derje měšane na blido. Wobglědujśo se ze źiśimi kórtki nejpjerwjej rozglědniwje (aufmerksam) a wopytajśo jaden pśeśiwny pórik namakaś. Pomagajśo źiśam z pšašanjami ako na pśikład: Njejsom tužna, ale ... abo: Citrona njejo słodka, ale … Pótom grajśo pśirědowańske graśe. Změšajśo kórtki a pšosćo źiśi wótměnjajucy góźbne póriki namakaś a pomjenjowaś. Kužde góle smějo jaden raz wopytaś taki pórik namakaś, pótom jo pśiduce góle na rjeźe. Góle, kenž taki pórik pšawje pomjenjujo, smějo se ten kórtkowy pórik wześ a na bok scyniś. Graśe se tak dłujko grajo, daniž njejsu wšykne póriki namakane.


Rozšyrjenje

Pó graśu dostanjo kužde góle kopěrowański předkładk a wóno kórtki pśi linijach wustśigajo. Góle pyta za gromaźe se góźecymi pórikami a nalipnjo toś te pótom pódla sebje na proznu papjeru. Pomagajśo źiśam a dajśo jim pśeśiwne póriki hišće raz głosnje pomjenjowaś.rěc
wšykne materialije na jadno póglědnjenje
baslenje a twórjenje
drobna motorika
eksperiment
koncentracija a spomnjeśe
matematiske pśedchadne znajobnosći
pógibowanje
póznawanje
recept
rěc
rym
wulicowańko
fonologiske wuwědobnjenje
fonologiske wuwědobnjenje
Kak se groni pśeśiwnikoju (Gegenspieler)?

download na kóńcu teksta

Materialije

předkładk za wuśišćanje

běła papjera


Pśigótowanje

Pśedkładk wuśišćaś a laminěrowaś. Wobrazowe kórtki za wužywanje w pśirědowańskem graśu wustśigaś. W fachowych lodach dawa teke blankokórty z kšuteje papy we wjelikosći 6 x 6 cm, na kótarež móžośo wobraze nalipaś. Toś te kórty su wjelgin stailne a dlujko źarže.


wjeilka – mała (melona – carna jagoda)

rowny – kśiwy (Flori – Flori)

tłusta – śańka (Majka – Majka)

kisała – słodki (citrona – boms)

śěžki – lažki (kórb – kórbik)

wjele – mało (wišnjow – wišnjow)

twardy – měka (wórjech – slěwka)

wjasoła – tužna (Majka – Majka)

cysty – njerěšny (Flori – Flori)

połny – prozny (bjachaŕ – bjachaŕ)

zdrjałe – njezdrjałe (jabłuko – jabłuko)

malsna – pómała (Majka – slinik)


Pśewjeźenje

Scyńśo kórtki z wobrazowym bokom górjej derje měšane na blido. Wobglědujśo se ze źiśimi kórtki nejpjerwjej rozglědniwje (aufmerksam) a wopytajśo jaden pśeśiwny pórik namakaś. Pomagajśo źiśam z pšašanjami ako na pśikład: Njejsom tužna, ale ... abo: Citrona njejo słodka, ale … Pótom grajśo pśirědowańske graśe. Změšajśo kórtki a pšosćo źiśi wótměnjajucy góźbne póriki namakaś a pomjenjowaś. Kužde góle smějo jaden raz wopytaś taki pórik namakaś, pótom jo pśiduce góle na rjeźe. Góle, kenž taki pórik pšawje pomjenjujo, smějo se ten kórtkowy pórik wześ a na bok scyniś. Graśe se tak dłujko grajo, daniž njejsu wšykne póriki namakane.


Rozšyrjenje

Pó graśu dostanjo kužde góle kopěrowański předkładk a wóno kórtki pśi linijach wustśigajo. Góle pyta za gromaźe se góźecymi pórikami a nalipnjo toś te pótom pódla sebje na proznu papjeru. Pomagajśo źiśam a dajśo jim pśeśiwne póriki hišće raz głosnje pomjenjowaś.rěc